בס"ד


מס. סידורי:1802

חתימת ערב על שטר הלוואה שהסכום בו גבוה מסכום ההלוואה שניתנה בפניו

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב דרברמדיקר אברהם
הרב פרבשטיין יעקב
הרב שובקס ברוך
תקציר:
בפני בית הדין הוצג שטר הלוואה על 85,000 אירו בו התובע הוא המלווה והנתבע חתום כערב. התובע תובע את ההלוואה מהערב. הנתבע טוען שההלוואה היתה ע"ס 20,000 אירו בלבד וכי השטר מזוייף, עוד טוען כי הלווה אמר לו שהלוואה זו נפרעה כבר. בית הדין העביר את השטר לבדיקת מומחה על מנת לקבוע אם השטר מזוייף.
פסק הדין:
בית הדין פסק שהערב חייב רק על ההלוואה שניתנה בסמוך לחתימתו על ידי התובע. בית הדין דחה את טענת הפרעון לעניין סך החיוב, כיוון שלא נמחקה הערת האזהרה, אך התחשב בה לעניין פריסת התשלומים.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ה' חשון תשע"ט

תגיות

חוסר יכולת בית הדין להגיע לחקר האמת - כשיש ספק מציאותי פרק הזמן לביצוע הפסק - שבוע חוסר יכולת בית הדין להגיע לחקר האמת - כשיש הכחשה בטענות בערבות שלאחר מתן מעות - הצורך בקנין ערבות - לאחר מתן מעות בערבות שלאחר מתן מעות - שטר ללא קנין בערבות שלא בשעת מתן מעות - קנין בערבות שלא בשעת מתן מעות - שטר פרק הזמן לביצוע הפסק - פריסת התשלום בערבות בשעת מתן מעות - בשטר בערבות בשעת מתן מעות - שטר בערבות שלא בשעת מתן מעות - שעבוד דירה דבר הנקנה בקנין - ערבות לאחר מתן מעות שעבוד דירה - בערבות לאחר מתן מעות של שעבוד - של ערב פרעתי - כנגד הערת אזהרה על נכס גובה הפשרה - פריסת התשלום חוסר יכולת בית הדין להגיע לחקר האמת - במצב של טענת ברי כנגד אומדנה של בית הדין פשרה ע"פ אומדנה - עשיית פשרה כשיש אומדנה כנגד טענת ברי