בס"ד


מס. סידורי:1789

השתדל בעסקת מקרקעין ובא אחר ולקח העסקה לעצמו

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב פרבשטיין יעקב
הרב הול יהונתן דוד
הרב דייטש אליעזר
תקציר:
התובע (ראובן) ספר לנתבע (שמעון) שהחל במשא ומתן לקניית נכס. לאחר מכן הנתבע נכנס למגעים עם הבעלים לרכישת הנכס, לטענתו בשביל עצמו ולטענת התובע בשלב זה היה הנתבע שליחו. התובע סכם עם המתווך הראשוני כי ישלם לו בין אם הרכישה תתבצע על ידו ובין אם תתבצע על ידי הנתבע. הנתבע טוען ששמע על הנכס ממקור אחר וכל עיסוקו בנכס היה למען עצמו ולא כשליח התובע.
פסק הדין:
בית הדין פסק שמחמת הכחשת הצדדים וחוסר ראיות אין בידו לחייב את הנתבע אך אם ירכוש הנתבע את הבית יתחייב לתובע דמי תיווך ככל מתחיל בתיווך ואחר סיימו.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ' טבת תשע"ו