בס"ד


מס. סידורי:1740

מי צריך לשלם על מומחה בתביעות בין דייר לועד הבית

שם בית דין:בית דין ירושלים לדיני ממונות ולבירור יוחסין
דיינים:
הרב לוין ברוך יצחק
הרב קצנלבוגן אליהו
הרב הרצברג חיים
תקציר:
אחד הדיירים בבניין מסרב לשלם את דמי הועד משום שלטענתו ההסקה לא עובדת בדירתו כראוי, לטענת ראובן המומחה שהגיע נתן חוו"ד שההסקה אכן מקולקלת, ואילו לטענת נציגי הועד זו לא חוו"ד המומחה, בין הצדדים מחלוקת על מי להשית את עלויות הבאת המומחה לבית הדין.
פסק הדין:
על ועד הבית לשלם על הבאת המומחה לדין תורה, אמנם, עד להחלטת בית הדין חייב הדייר לשלם את מלוא סכום דמי הוועד.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך:

ביה׳׳ד לעניני ממונות שע״י הרבנות הראשית לירושלים כרך ב עמ' רא- רב

בהרכב הדיינים: הרב ברוך יצחק לוין (זצ"ל), אב״ד; הרב אליהו קצלנבוגן שליט״א; הרב חיים הרצברג שליט״א.

פס״ד בחיוב לועד בית

סיפור המעשה

ועד הבית תובע את ראובן הדייר אשר מפגר בתשלומים החדשיים בטענה שהסקה בדירתו שבקומה השביעית לא פועלת כהוגן, לכן עביד דינא לנפשיה ומנכה לפי ערך שצריך להשתמש בתנור חשמלי. ומה שטוען ראובן שהמומחה שנשלח ע״י הועד קבע שבאמת יש קלקול בצנורות לכן ההסקה לא פועלת כדבעי, טוען הועד שלא היו דברים מעולם, המומחה לא קבע, ואדרבה ההסקה פועלת כמו בשאר הדירות עד שהרדיטורים לוהטים. והוחלט לשמוע חוות הדעת של המומחה והשאלה היא ע״ח מי יזמינו את המומחה.

המקורות בהלכה

הנה לפי מה שפסק הרמ״א חו״מ סי׳ ד׳ וז״ל:

"ואם יש טענות וחלוקים ביניהם, הקהל נקראים מוחזקים לגבי היחיד, וצריך לתת להם משכון קודם שירדו עמו לדין, והא דנקראים מוחזקים לגבי היחיד דוקא בעניני מסים" וכו׳ עכ״ל.

ולכאורה לפי זה דהיחיד נגד הקהל נקרא מוציא ועליו להביא ראיה, על השכן להביא ראיה שהחימום לא פועל כהוגן בדירתו ועליו לשלם למומחה. אבל כבר הביא בפ״ת ס״ק ו׳ בשם השב יעקב סי׳ ג׳ וז״ל:

"אולם מה שנראה מדבריו שהמה מוחזקים לכל דבר הן להיות על היחיד הדין של המע״ה הן לומר קים לי וכיוצא, אינו נראה לענ״ד, דמהיכ״ת לעבור הדין דיחיד שאינו מבני עירן במה דלא שייך הטעם דקדרה דבי שותפי, וכמבואר למעיין במהרי״ק שם דכל ראיותיו הוא רק מטעם דלא יהיה כקדרה דבי שותפי, כמו שהוכיח מש״ס דב״ב כ״ד ב׳, וא״כ זהו רק לענין דצריך היחיד להשליש המעות או משכון כדי שיהיה היחיד התובע אחר רבים הנתבעים, אבל מהיכ״ת ליטול מן היחיד הזכיות שלו מה שלא תליא בזה, כגון לענין שיהיה היחיד המע״ה אם הוא באמת המוחזק ולהוציא ממנו שלא כדין, כי אפשר אף שאינו יכול לברר כדבריו עפ״י עדים וראיה, עכ״פ יכול להיות שהאמת אתו, וכי מפני זה יפסיד היחיד הזכיות שלו" וכו׳ ע״כ.

מ״מ נראה אם באמת ראובן הדייר צודק שיש קלקול בצנרת של ההסקה הלא זה מוטל על הועד לתקן, דקלקול בצנרת של ההסקה אין זה קלקול מקומי אלא קלקול מרכזי של ההסקה, וכך גם המנהג בבתים המשותפים, ממילא גם הבירור אם זה קלקול בצנרת מוטל על הועד, ומכש״כ לפי השב יעקב המוציא מחבירו עליו הראיה ועל הועד לברר ע״י המומחה דטענתו צודקת שאין שום קלקול בצנרת, ואם באמת אין מגיע חום ההסקה לרדיאטרים כדבעי, זה רק מחמת המצב של הדירה שהיא בקומה השביעית, אין תביעת ראובן במה שמנכה תשלומי ועד הבית מוצדקת כלל וכלל כנהוג בבתים משותפים, וכל זמן שלא קבל רשות מהנהלת בתים משותפים לבטל את החימום בדירתו, עליו לשלם מלא הסכום כפי אשר יושת עליו ע״י ועד הבית.

הרב ברוך יצחק לוין.

תגיות