בס"ד


מס. סידורי:1719

עובש

שם בית דין:מעלה אדומים
דיינים:
הרב ורהפטיג איתמר
הרב גולד תנחום
הרב זולדן יהודה
תקציר:
פסק הדין:
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ד שבט תשע"ז

פסק

התובע: א.

הנתבעת: מ.

הנתבעת הסכימה לתקן את העובש שבבית התובע, ולצבוע אחרי תיקון העובש.

הנתבעת מסכימה שהתובע יתקן את הניאגרה על חשבונה.

התיקונים הנ"ל יעשו עד פורים תשע"ז.

על החתום

הרב תנחום גולד                       הרב איתמר ורהפטיג                             הרב יהודה זולדן

תגיות

נושאים