בס"ד


מס. סידורי:1716

נזילה מצינור

שם בית דין:מעלה אדומים
דיינים:
הרב ורהפטיג איתמר
הרב גולד תנחום
הרב זולדן יהודה
תקציר:
תביעה למשפץ, בטענה שנזילה בדירת התובע, נגרמה משיפוץ דירת הנתבע.
הנתבע טוען, ע"פ דברי הקבלן, שהנזילה אינה מדירתו.
פסק הדין:
בפסק ביניים, התובע ישכור חברה חיצונית, וע"פ ממצעיה יוכרע מי ישלם את עלות הבדיקה והתיקון, ואם ישארו ספקות יחזרו הצדדים לביה"ד.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ב סיון תשע"ח

פסק דין

תיאור המקרה

התובע: בעל הדירה שיש בה נזילה. הנתבע: משפץ את דירתו.

הנתבע ערך שיפוצים בביתו בעזרת קבלן, לאחר מכן התובע שם לב לנזילה באחת מקירות ביתו.

הנתבע הביא את הקבלן אשר עשה בדיקה, שלטענתו מוכיח שהנזילה איננה מבית הנתבע, וכנראה נובע מצינור הביוב המשותף לכלל דיירי הבניין.

התובע לא מקבל את דברי הקבלן (לא סומך עליו) ולכן דרש להביא אינסטלטור מומחה שיפתח את הקיר בבית הנתבע למצוא את מקור הנזילה.

הנתבע טוען שללא ראיה שאכן הנזילה באה ממנו, הוא איננו מוכן לפתוח את קירות הבית דבר שיצטרך פירוק של קרמיקות ופגיעה בצבע, כמו כן הדבר יעלה כסף רב. 

פסק ביניים:

בית הדין הציע פסק ביניים אשר התקבל ע"י שני הצדדים:

נוסח ההסכמה:

1. התובע ישכור חברה אובייקטיבית עד עלות של 1500 שתתן חוות דעת, שתשולם על ידי שני הצדדים. הוצע ע"י הבי"ד חברת 'לוזון' והצעה זו קיבלה את הסכמתו של הנתבע, בחירה בכל חברה אחרת תצטרך אישור נוסף של הנתבע. הבדיקה תכלול צילום, גילוי בטוח או משוער של מקור התקלה, והמלצה על דרך התיקון.

2. הנתבע והתובע יתחלקו בעלות הבדיקה.

3. אחר ממצאי הבדיקה:

א.   אם הבדיקה תאשר ששורש הבעיה אכן באה מבית הנתבע, הנתבע יהיה אחראי לתיקונו, ובתשלום המחצית השניה של עלות הבדיקה.

ב.   אם הבדיקה תאשר ששורש הבעיה בבית התובע, על התובע להחזיר לנתבע את הכסף אשר שולם עבור הבדיקה. והוא יישא בהוצאות התיקון.

ג.    אם יתברר שהבעיה היא מהצינור הראשי, במקרה כזה אחריות תיקון הנזק תהיה מוטלת על כלל דיירי הבנין.

ד.   במקרה שהבדיקה תעלה ממצאים שאינם חד משמעיים, על הצדדים לחזור להתדיינות נוספת בבית דין לבירור העניין.

על החתום:

הרב תנחום גולד              הרב איתמר ורהפטיג              הרב יהודה זולדן

תגיות

נושאים