בס"ד


מס. סידורי:168

הלנת שכר בגין בעיה חוקית להנפיק תלוש משכורת

שם בית דין:שדרות
דיינים:
הרב פנדל דוד
הרב טוויל דרור
הרב בר-אלי אריאל
תקציר:
עובד שלא שולם שכרו תובע את שכרו מן המעביד. לעומתו טוען המעביד שישנה אפשרות שכבר פרע אך אינו זוכר. ועוד טען שהשכר לא שולם בשל בעיה חוקית להנפיק תלוש שכר  כאשר התובע מקבל קצבת נכות.
פסק הדין:
ביה"ד קבע שעל התובע לשלם את שכר העובד. שעפ"י הסיכום שבניהם השכר יהיה ללא תלוש. וטענת איני יודע אם פרעתי איננה פוטרת מפרעון.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"א חשון תשס"ח

התובע עבד לפני ארבע שנים בעבודות בנין ועדיין לא קיבל שכרו. הנתבע מודה שהיה חוב כל שהוא פתוח. אפשר שחלק מהסכום כן שולם, אין לו ידיעה חיובית על כך אבל זה בגדר אפשרות. הסיבה שהחוב לא שולם במועדו היא בעיה חוקית לתת תלוש לתובע המקבל קצבת נכות מביטוח לאומי. התובע מודה שסוכם שהתשלום יעשה ישירות ללא תלוש. הסכום של השכר מבוסס על דף נוכחות ומקובל על שני הצדדים, בערכה ראשונית מדובר על כ: 3000 ₪.

בירור הדין

החוב ברור ולכן על התובע לשלם את כולו. אין להחשיב את הטענה שאולי שולם החוב אפילו לא בתור טענת שמא. הנתבע עצמו לא זוכר שום דבר המורה על תשלום החוב, אם כן אין לטענה על מה לסמוך. בכל מקרה גם אם נחשב הדבר לטענת שמא, חייב לשלם. למדנו בשו"ע סימן ע"ה שאדם הטוען איני יודע אם פרעתיך חייב לשלם.

הנתבע טוען שאין לו יכולת לשלם את החוב. כל כלי העבודה שלו נגנבו והוא נמצא במצב כלכלי קשה.

בית הדין הסביר לו שמצד הדין "מסדרין לבעל חוב" רק דברים מינמלים ולכן מסתבר שיש לו נכסים שצריך לתת לתובע.

הוסכם שהחוב ישולם עד ראש חודש אדר תשס"ח.

"והאמת והשלום אהבו"

הרב טוויל, הרב פנדל [אב בית דין], הרב בראלי.

תגיות

"איני יודע אם פרעתיך" - "איני יודע אם פרעתיך" "מסדרין לבעל חוב" - דחיית פרעון החוב סימן עה - סעיף ט