בס"ד


מס. סידורי:1596

החלטה בנוגע לבניית מחיצה בין חצרות

שם בית דין:כוכב יעקב
דיינים:
הרב מכמן עודד
הרב אלקובי אריאל
הרב אביב ניר
תקציר:
הצדדים גרים בשכנות. הנתבע הרחיב את ביתו באופן שחלונותיו משקיפים על בית התובע ומי הגשמים מגגו יורדים לחצר התובע. התובע אינו מסתפק במחיצת הקנים הנוכחית ודורש גדר אבנים מחופה באבן ירושלמית. הנתבע מסכים לעשות מרזב לניקוז המים ומחיצה כדרישת התובע בתנאי שהלה ישתתף בהוצאות הבנייה. הנתבע טוען שהתובע אינו מוכן לחתום על הסכמה לבניית הנתבע.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי הנתבע יתקין מרזב שימנע את ירידת המים לחצר התובע ויבנה את המחיצה בין החצרות וחייב את התובע לחתום על כל מסמך שידרש בקשר לבנייה ועל מנת למנוע סירוב חייבו בית הדין מראש בסכום גדול שאם יחתום על כל הטפסים הנתבע ימחל עליו.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ד' אדר ב תשע"ד

תאריך: ד' אדר ב' התשע"ד

הדיינים:

הרב עודד מיכמן

הרב אריאל אלקובי

הרב ניר אביב

פסק דין

התובע: א'                                                                            

הנתבע: ב'

התובע והנתבע דרים בשכנות, לטענת התובע הנתבע עשה עבודות בניה והרחבה בכל שטח החצר ללא שביקש את רשותו, ונוצר מצב שחלונות הקיר החדש של הבית עומדים ממש על הגבול המשותף של החצרות ומשקיפים לכיוון הבית של התובע. כמו כן, יורדים מי הגשמים משיפוע הגג החדש של הנתבע הישר לתוך חצרו של התובע. ישנה מחיצת קנים בין החצרות, אך היא אינה מספקת את התובע שדורש שהנתבע יבנה מחיצה מאבנים עם ציפוי אבן ירושלמית.

הנתבע טוען שהתובע אינו מוכן לחתום על הסכמה לבניה וגורם לו עוול גדול, ואומר שמוכן לעשות מרזב, ומחיצה בין החצרות, ודורש שהתובע ישתתף בעלות המחיצה.

לאחר שמיעת דברי הצדדים וטענותיהם, הוחלט כדלקמן:

א.      עם קבלת פסק הדין על התובע לתת את חתימתו וכן חתימת זוגתו על כך שאינם מתנגדים לעבודות הבניה של הנתבע. כמו כן עליהם לחתום על כל המסמכים הרלבנטיים הקשורים לעניין הבניה כפי שיבוקשו על ידי התובע, אלא אם כן יחרוג הנתבע ויציג תוכניות בניה חדשות נוספות.

ב.      על הנתבע להתקין מרזב על הגג שינקז את מי הגשמים לתוך חצרו, באופן שלא יזרמו לחצר התובע.

ג.      על הנתבע לבנות (כהמשך על בסיס הגדר הקיימת) גדר אבנים עם ציפוי אבן ירושלמית לכל אורך הגבול בין שתי החצרות. גובה הגדר יהיה עד סוף גובה החלונות.

ד.      בניית הגדר תושלם עם סיום עבודות הבניה. עד אז יפקיד הנתבע צ'ק ביטחון על סך 10,000 ₪ בבית הדין כעירבון לבניית הגדר.

ה.      הנתבע מתחייב מצידו לתת חתימתו וחתימת זוגתו לכל תוכנית בניה של התובע. זאת בתנאי שתוכנית הבניה תהיה סבירה ומקובלת על דעת צד שלישי שהוא ועדת הבנייה היישובית או מזכיר הישוב. מחשש אסמכתא וקניין דברים, וכדי שההתחייבות תיעשה כהלכה ובאופן המועיל, בית הדין נוהג כשיטת חכמי ספרד (שו"ע חו"מ רז,טז), ולכן הנתבע מתחייב בקניין שחייב לתובע 200,000 ₪. התובע מתחייב בקניין שאם הנתבע יתן לו חתימת הסכמה לבנייה הרי שחוב זה מחול לו מעכשיו, ואם לא יסכים לחתום למרות שהצד השלישי הסכים לבניה, הריהו תובעו בממון שחייב את עצמו.

ו.       הנתבע הביע נכונות לטהר את שמו של התובע מאשמת ההלשנה שדבקה בו, וכך יעשה.

ז.       שני הצדדים מוחלים זה לזה על העבר, ופותחים בעזרת ה' דף חדש לחיי שכנות טובה ומבורכת.

­­­­­­­­_______________                                        ______________                                         ______________

   הרב עודד מיכמן                                             הרב אריאל אלקובי                                                 הרב ניר אביב


הערה: לפס"ד זה יש פס"ד המשך.


תגיות

נושאים