בס"ד


מס. סידורי:1518

החלפת קבלן בקבלן המשנה באמצע עבודת בנייה

שם בית דין:מצפה יריחו - איגוד בתי הדין לממונות
דיינים:
הרב קרויזר יהודה
הרב פז ברוך
הרב רטבי ישועה
תקציר:
ב' החל בבניית פרויקט עבור א'. ב' מינה קבלן משנה כושל ונאלץ להחליפו בג'. לאחר שהתעוררה מחלוקת בין א' לג' בעניין הסדרי התשלום ומחלוקת בין ב' לא' בעניין המשך העסקת ג' הודיע א' לב' שהוא ממשיך את ההתקשרות עם ג' עם ב' או בלעדיו. ב' עזב וא' החתים את ג' על אותו חוזה שחתם עם ב'. א' תובע מב' את דמי המקדמה ששלם כיוון שלטענתו ב' לא עשה את מלאכתו כראוי ואף מעל בכספי הפרויקט, סכומים שב' קבל שלא כדין ודמי נזקים עקיפים מחמת העיכוב בגמר הפרויקט. ב' טוען שאף שלא נכח במקום העבודה נעשתה וזה המדד הקובע בעבודת קבלן.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי ב' אינו חייב להשיב את דמי המקדמה אך הוא חייב להשיב סכומים שקבל שלא כדין וכן לשאת בהפרש שבין עלות השלמת העבודה על ידו לעלות השלמתה על ידי ג'.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ' שבט תשע"ח

תיק מספר 218

 

פסק דין בין א' לב'

עובדות מוסכמות

ביום 8.11.2017 נחתם חוזה בין א' לב' לבניית קומה שניה על ביתו של א' בנוסף לשתי יחידות דיור. ביום 17.8 התחילו העבודות. ב-17.9 הוחלט בהסכמה להחליף את קבלן המשנה בקבלן משנה אחר - ג'. ג' ביצע יציקת תקרות ערב סוכות תשע"ח 3.10.2017 לשביעות רצון כל הצדדים. ניתנו כמה תשלומים בשיקים דחויים לג'. לקראת סוף נובמבר התגלעה מחלוקת בין ב' לג'. בתחילת דצמבר התגלעה מחלוקת בין א' וב' בסופה א' מודיע לב' שהוא עומד על כך שג' ימשיך את העבודה, ואם ב' לא מסכים לכך - א' ימשיך עם ג' גם בלעדיו. ב' עוזב את הפרויקט ב-6.12.

טענות התובע

א' תובע:

א.      החזר מקדמה ע"ס 54,000 ש"ח והחזר תשלומי קבלן בגלל שב' לא עשה עבודתו כדבעי, פירוט טענותיו על ב' הן –

1. לא היה נוכח בשטח.

2. לא סיפק צוות עובדים מקצועי ויציב.

3. חוסר הכרות עם נהלי בניה ותקנים.

4. מעילה בכספי הפרויקט בזה שקיבל 104,000 ש"ח לפני התחלת העבודה שהיו מיועדים לפרויקט ונעלמו. קיבל עוד 54,000 ש"ח לשלב ראשון ורק העביר 25,000 ש"ח לקבלן המשנה הראשון. כספים אלו לא הושקעו בפרויקט, וכאשר ג' התחיל לעבוד ב' ביקש מא' עוד 80,000 ש"ח כדי שג' יכול להתחיל לעבוד במקום להשתמש בכספים הנ"ל שהיו בידי ב'.

5. ב' קיבל 20,000 ש"ח תשלום יתר כאשר ביקש להחליף השיק הנ"ל בשני שיקים סה"כ 20,000 ש"ח במקום השיק הנ"ל ולא החזיר השיק המקורי לידי א'.

טענות אלו נתמכו על ידי ד', שהיה גם השומר והפקח מטעם א' בשטח.

סה"כ תביעה ע"ס 175,000 ש"ח.

ב.      פיצוי בגין נזקים עקיפים:

1. עיכוב בניה שגרם להפסד שכירות דירה של 3 חדשים לפחות 3 * 4,200 ש"ח.

2. עיכוב הכשרת 2 יחידות 3 חודשים 3* 5,000 סה"כ 15,000 ש"ח.

3. עלות תוספת שומר 3 חודשים 3*15,000 ש"ח סה"כ 45,000 ש"ח.

4. הפסד ימי עבודה 4 ימי עבודה 4* 500 ש"ח.

סה"כ 74,600 שח.

סך התביעות של א' 249,600 שח.

טענות הנתבע

ב' הודה שלא היה נוכח כל הזמן, אבל לא עד כדי כך כפי שנטען על ידי א' וד'. עוד טוען הנתבע שלא כתוב בחוזה כמה זמן הוא חייב להיות בשטח, ובתור קבלן הוא נבחן על ידי התוצאות ולא חייב להיות בשטח, וכל העבודה שקבלני המשנה עושים זה כאילו הוא עושה, ושהוא קיבל אחריות על התקלות של קבלן המשנה הראשון.

הוא טוען שבסופו של דבר הוא פוטר על ידי א', ואם הוא היה נשאר בשטח הוא היה גומר העבודה כפי שסוכם. אי אפשר לחייב אותו על עיכוב בעבודה שנעשה אחרי שהוא עזב השטח.

עוד הוא טוען שהוא לא היה מוכן לשלם לג' מראש כפי שהוא דרש וזכותו להתנהל עם הקבלן שלו כראות עיניו וא' לא היה יכול לכפות עליו לעבוד עם קבלן שהוא לא רוצה לעבוד אתו. הוא היה מביא קבלן אחר שהיה מסיים העבודה כמו שצריך. לא חסרים קבלני משנה בשוק, טען.

ב' מודה שקיבל תשלומים מראש כנ"ל אבל טוען שהואיל ופוטר אין עליו חובה להחזיר הכסף בגלל שהיה מסיים הפרויקט כמו שכתוב בחוזה ולכן אין עליו שום חובת החזר.

הפסק

יש לברר בנידון כמה שאלות:

א.      האם הכסף שב' קיבל לידיו מקביל לרמת הבניה הדרושה לפי החוזה או לא?

ב.      ב' קיבל כסף מעבר לבניה בפועל בשטח. הוא קיבל מקדמה 10% ועוד 10% לפני תחילת הבניה. האם עליו להחזיר כספים אלו? האם התשלום נקבע על ידי טבלת התשלומים בחוזה או על ידי שומה של מצב הבניה בפועל?

ג.       האם הפיטורים של ב' היו מוצדקים?

ד.      האם ב' צריך להחזיר שכר הקבלנות שלו לאור הטענות של א'?

ה.      האם קבלן נמדד לפי התוצאה או לפי ההשקעה הממשית שלו בשטח?

ו.       האם ב' אחראי לעיכוב בבניה ואם הוא חייב לשלם על כך?

נדון בשאלות אלו אחת אחת בע"ה.

א.      האם הכסף שב' קיבל לידיו מקביל לרמת הבניה הדרושה לפי החוזה לקבלת סכום זה?

צריכים לבחון שאלה זו בשתי נקודות זמן: א. "בסיום הפירוקים ושבירות פנים וחוץ". ב. בשלב שב' פרש מן הפרויקט. הסיבה לבחינה הכפולה היא שאחרי "סיום הפירוקים...." ג' התחיל לעבוד, ומאז התשלומים עברו ישר לג' על פי סיכום בין א' לג', חלק גדול מהם בתשלום מראש על ידי שיקים דחויים. ואם כן יש לטעון שבשלב זה האחריות על התקדמות הבניה חלה על ג', וב' אינו אחראי על התקדמות הבניה ביחס לתשלומים שכבר לא היו בשליטתו.

נבחן שתי נקודות זמן אלו ואת השאלה אם אכן ב' אחראי על מדד תשלום-ביחס-להתקדמות מהנקודה שהתשלומים עברו באופן ישיר לג'.

בחינת המצב "בסיום הפירוקים..." לפי החוזה

ב' קיבל לידיו "בסיום הפירוקים..." סה"כ 178,500 שהם 54,500 ש"ח מקדמה ועוד 54,500 ש"ח בתחילת העבודה ועוד 54,000 ש"ח בסוף הפירוקים ועוד 15,000 ש"ח תוספת. אין ויכוח שבשלב זה אכן הסתיימו הפירוקים, ולכן הגיע לב' התשלום לפי החוזה ועוד 15,000 ש"ח נוספים שלא הגיעו לו אלא היו תוספת.

אם כן אם נמדוד לפי מדד תשלום-ביחס-להתקדמות לפי החוזה בשלב הפירוקים ב' לא קיבל תשלום מיותר חוץ מ15,000 ש"ח שנראה שעניינם מוסכם.

בחינת המצב כאשר ב' פרש מן הפרויקט

יש ויכוח בין הצדדים אם אכן התשלומים שב' קיבל על ידי העברות לג' מקבילים להתקדמות העבודה לפי החוזה, וזה א' מצד מדיניות התשלומים וב' מצד שנוי בחינת התקדמות העבודה מזמן שג' התחיל לבנות. נפרט:

א.      ההתקדמות מאז שג' התחיל לעבוד לא הייתה לפי השלבים הכתובים בטבלה בחוזה, כאשר סיום גג הרעפים שמופיע בראשית הטבלה לא התבצע עד עצם היום הזה, אבל הייתה התקדמות באינסטלציה שחורה וכן חשמל שחור במקביל לחלוקת קירות פנים, גם החיפוי באבן לא הסתיים, ולכן יש קושי לבחון מדד תשלום-ביחס-להתקדמות לפי החוזה, כאשר ההתקדמות הייתה בכמה מוקדים במקביל.

ב.      התשלומים נעשו באופן ישיר מא' לג' בתשלומים מראש בשיקים דחויים ולא לפי התקדמות העבודה. דבר זה תורם לכך שקשה לעמוד על המדד הנ"ל.

ג.       ויכוח אם "סיום חלוקת קירות פנים" כולל טיח או לא. ב' טוען שלא וא' טוען שכן.

לאור כל זה, קשה לעמוד על שאלה זו על בוריה. מיהו נראה לקבוע שאכן ב' השלים חלקו לפי החוזה משלושה טעמים:

א.      מדין המוציא מחבירו עליו הראיה. ב' מוחזק בכסף שבידו וטוען טענות לא מופרכות שרמת הבניה מקבילה למה שכתוב בחוזה ולכן דבריו מקובלים.

ב.      כאמור התשלומים לג' ניתנו ישר לידיו מידיו של א'. אם נבחן את התשלומים שניתנו, מול טבלת התשלומים שמופיעה בחוזה של ב' עם ג', 200,000 ש"ח שג' קיבל לידיו מכסים: "סיום יציקת תקרות..." 40,000 ₪, "סיום יציקת קירות קומה עליונה" 40,000 ₪, "סיום חלוקת קירות פנים" 40,000 ₪, "סיום חיפוי אבן" 20,000 ₪, "סיום אינסטלציה שחורה" 20,000 ₪, "סיום חשמל שחור ולבן" 40,000 ש"ח.

מיהו אם נבחן את החוזה של א' עם ב' נראה ש-200,000 ש"ח מגיעים להספק בניה פחות מזה של ג' בגלל ההבדל בטבלת התשלומים כאשר 10% בחוזה של ג' שווה 40,000 ש"ח ו-10% בחוזה של ב' שווה 54,500 ש"ח. נבחן את ההספק הדרוש לפי החוזה של ב' עם א' ל-200,000 ש"ח שניתנו לג': "סיום יציקת תקרות" 54,500 ₪, "סיום יציקת עמודים וקירות קומה עליונה" 54,500 ₪, "סיום חלוקת קירות פנים" 54,500 ₪, "סיום חיפוי אבן" 54,000 ₪. מגיעים ל-218,000 ש"ח! בלי צורך באינסטלציה וחשמל! ולכן נראה שלפי החוזה של ב' עם א' אכן יש הקבלה בין תשלום לבין תוצר על פי החוזה.

בנוסף להנ"ל 30,000 ש"ח מתוך 200,000 ש"ח הנ"ל היו שיקים דחויים שתאריך הפירעון שלהם היה אחרי שב' כבר עזב את הפרויקט. אם כן תשלום זה ודאי לא הגיע לב'! ואם נקזז כסף זה מסך הביצועים בשטח יוצא שב' אכן קיבל תשלום לפי ההתקדמות בשטח לפי החוזה.

ג.       יש לעיין כאמור אם התשלומים לג' שניתנו ישר מא' לידיו בתשלומים דחויים מראש על פי הסכמה בין א' לג', מחייבים את ב' לעמוד בדרישת ההתקדמות בחוזה, או שנאמר שהואיל והתשלום היה ישר לג' כנ"ל – ב' כבר אינו אחראי להתקדמות העבודה.

ונראה שלפי ההלכה כאשר ב' הביא את ג' בעידוד א', וא' סמך על ג' יותר ממה שסמך על ב', ולכן עמד על כך שהתשלומים יגיעו לידי ג' דווקא ולא לידי ב', מצטייר מצב שא' העדיף את ג' על ב' והזיז את ב' הצידה כדי להמשיך עם ג' – על פי זה יש לב' טענה "גברא אשלימית לך שהוא חייב בכל מה שהייתי חייב בו ואוקימתיה בחריקאי" (לשון נ"י ב"מ יט: ד"ה רב). זאת אומרת כאשר השומר המקורי מביא שומר אחר בהסכמת הבעלים הוא יכול להסתלק מהחיוב שיש לו כלפי הבעלים והשני נכנס תחתיו.

יש ראיה לדין זה מסוגיא בב"ק נו: כאשר שומר מוסר ל"ברזיליה" היינו לשומר שתחתיו – השני נכנס במקום הראשון. זאת אומרת גם כאשר השומר הראשון עדיין אחראי אם יש שומר שני ששומר בפועל והיה ידוע מראש שכך יהיה, השומר הראשון מסולק מחיוביו. וכך בענייננו לכל הפחות לעניין קבלת הכסף וההתקדמות, שא' וג' סיכמו ביניהם על נתינת שיקים דחויים מראש וכו', האחריות לכל זה היא על א' וג'. ב' אינו אחראי לעניין זה. ואע"פ שב' ידע על כך והסכים מ"מ ההבנות היו בין א' לג' ולכן ב' אינו אחראי על התקדמות העבודה שנקבעה עם ג'.

לא נלמד מכאן שכל קבלן שמביא קבלן משנה פירוש הדבר שהקבלן הראשון מסולק מחיוב. זה אינו בגלל שאין הסכמה מראש איזה קבלן יהיה קבלן משנה וק"ו כאשר מדובר בקבלנים ערבים שההתנהלות מולם מורכבת וצריך כישורים לכך, ברור שהקבלן היהודי הוא הכתובת של המזמין. אבל בנידון דידן שהבחירה של קבלן המשנה הייתה של א' והוא העדיף אותו והאמין לו יותר מהקבלן היהודי – באופן זה נאמר שהכלל "אוקימתיה בחריקאי" חל לכל הפחות בעניינים שסוכמו בין א' וג'.

סיכום פרק זה:

אפשר לקבוע שהיחס בין תשלום והתקדמות הבניה היה לפי החוזה, חוץ מתשלום של 20,000 ש"ח שניתן לב' יתר על מה שמגיע לו. היינו שב' ביקש להחליף שיק ע"ס 20,000 ש"ח בשני שיקים אחרים, וא' הסכים והשיק הראשון לא הוחזר לא'. כסף זה ב' חייב להחזיר בגלל ששולם בטעות ואפילו אפשר לומר במרמה.

אמנם יש לעיין אם הבחינה האמתית של תשלום מול התקדמות היא לפי הטבלה בחוזה או דילמא צריכים לבחון התשלום בשומה של הנעשה בשטח ולא לפי הטבלה שבחוזה, שהרי ברור שהתשלום לפי החוזה הוא מעבר לנעשה בשטח בגלל שיש תשלום של 109,000 ש"ח מראש לפני שנעשתה כל פעולה בשטח! אם כן צריכים לבחון שאלה זו.

ב.      האם הבחינה של התקדמות העבודה והתשלום היא לפי בחינה אובייקטיבית של הנעשה בשטח או לפי טבלת השכר בחוזה?

נדון בשאלה זו בהנחה שהחוזה קיים עד השעה שב' פרש ואחר כך נדון בשאלה זו בהנחה שהייתה הפרה יסודית של החוזה לפני הפרישה של ב'.

התייחסות לשאלה זו בהנחה שהחוזה היה קיים עד הפרישה של ב'

נראה שהטבלה בחוזה קובעת את לוח התשלומים שב' היה צריך לקבל ולא בחינת התקדמות העבודה בפועל וזה מכמה סיבות:

א.      לפי פירוש המושג "ידו על העליונה" או "ידו על התחתונה" כאשר מעסיק או קבלן-פועל חוזר בו

כאשר עובד או קבלן חוזרים בהם באמצע עבודה וכן אם המעסיק חוזר בו יש לבחון אם החזרה הייתה לפי דין או לא, ולפי זה קובעים עם ידו של העובד על העליונה או ידו של המעסיק על העליונה.

בדרך כלל כאשר המעסיק חוזר בו - ידו על התחתונה. פירוש הדבר שאם שכר הפועלים ירד, המעסיק צריך לשלם לפועל היתרה כדי שהפועל לא יפסיד, כאשר הוא ממשיך בשכר הפחות אצל מעסיק אחר. אבל אם שכר הפועלים עלה – המעסיק משלם לפועל מה שסוכם מראש בגלל שאין לפועל להפסיד מחזרתו של המעסיק, אלא אדרבא עכשיו הוא ירוויח יותר כאשר ימשיך עם מעסיק אחר.

כאשר פועל, היינו שכיר, חוזר בו - ידו על העליונה בגלל הכלל "עבדיי הם ולא עבדים לעבדים", יש פריבילגיה לפועל לחזור בו לפי רצונו כאשר אינו עובד בדבר האבד. ולכן אם שכר פועלים עלה – הפועל מקבל שכרו משלם לפי ההסכם המקורי ואם שכר פועלים ירד – יש מחלוקת י"א שהפועל מקבל מה שהוסכם וי"א שמקבל כל השכר פחות מה שיעלה למעסיק להשלים העבודה עם פועל אחר לפי התעריף המוזל. קבלן שחוזר בו ידו על התחתונה.

לפי הנ"ל רואים שהתרופה של חזרה שלא כדין - היא בחינה של העתיד לעשות ולא כמה הפועל-קבלן קיבל לידיו למעשה. השאלה שמעסיקה אותנו היא אם יהיה הפסד לניזוק או לא. בדרך כלל הבחינה הזאת היא גם בחינה אם הפועל\קבלן קיבל שכר הולם על עבודתו או שקיבל יותר בגלל שאם קיבל יותר מדי ממילא יהיה על המעסיק לשלם למחליף יותר וממילא זה שידו על התחתונה יצטרך לוותר על מה שמגיע לו כדי שזה שידו על העליונה לא יפסיד. ברם המבחן אינו כמה קיבל הפועל אלא אם יהיה הפסד לזה שידו על העליונה או לא.

לפי זה נראה שבנידון דידן הבחינה צריכה להיות באותו אופן. דהיינו, אם המשך העבודה יעלה אותו דבר בין אם ב' ימשיך או ג' ימשיך – אין למעסיק שום תביעה על ב' שהרי יש פועל שלוקח את מקומו של הפועל הראשון באותו מחיר. לפי זה נראה שאין משמעות לבחינה אמתית של הנעשה. הבחינה הנכונה היא אם המעסיק יכול להשלים העבודה אע"פ שמשלם לראשון מעבר למה שנעשה בפועל בשטח או לא? אם התשובה היא כן – הפועל לא צריך להחזיר מה שקיבל אע"פ שזה מעבר לאומדן אובייקטיבי של העבודה שנעשתה, כל עוד התשלום הוא לפי טבלה מוסכמת בין הצדדים. ברור שאם שולם יותר מהסיכום אע"פ שאפשר למצוא פועל שימשיך, והמעסיק לא יפסיד, מ"מ תשלום היתרה הוא גזל בידי הפועל.

בנידון דידן אין הפסד לא' בפרישה של ב' בגלל שג', שהוא ההעדפה של א', חתם על חוזה גב לגב לזה של ב', ולכן לא מתייחסים למה שב' הרוויח אלא אם יש הפסד לא'. כאמור אין הפסד לא' (חוץ מ18,500 ש"ח שג' לוקח יותר מב' על סיום העבודה וזה ידון בהמשך בע"ה).

ב.      לפי הכלל "אשלימית לך גברא ואוקימתיה בחריקאי"

נפסק ש"שומר שמסר לשומר" פטור בעקרון, בגלל שיש לשומר הראשון טענה "דהא מסרה לבן דעת" (ב"מ לו.). אמנם יש לבעל החפץ טענה "את מהמנת לי בשבועה האי לא מהימן לי בשבועה" אבל זו טענה משנית ולא טענה שמפריכה את עצם ההצדקה להעביר לאחר.

יש מחלוקת אם כאשר שומר מוסר לשומר, השומר הראשון מסתלק לגמרי והחיוב הוא על השומר השני בלבד, או שהחיוב הראשוני הוא על השומר השני אבל האחריות הבסיסית עדיין נשארת אצל השומר הראשון. עיין מחלוקת מחבר רמ"א רצא,כד.

מיהו אם המינוי של השומר השני היה בהסכמה, וק"ו אם בעל החפץ העדיף את השומר השני, ברור שכאן לכל הדעות השומר הראשון נפטר לגמרי, ויש לו טענה ש"אשלימית לך גברא ואוקימתיה בחריקאי" כמו שמופיע בב"ק נו:

אע"פ שצריכים להיות זהירים כאשר באים להחיל כללים של שומר שמסר לשומר לקבלן שמסר לקבלן בגלל שהכישורים והאמון שנדרשים במסירה לקבלן גדולים מאלו שנדרשים במסירה לשומר רגיל, בכל אופן נראה שהכלל "אשלימית לך גברא..." נכון בנידון דידן, שא' העדיף את ג' ופיטר את ב'. אם כן, הבחינה היא עד כמה ההתחייבויות של המתחייב השני חופפת את ההתחייבויות של הראשון, ואין חשיבות כמה הראשון הרוויח ביחס למה שנעשה או לא.

בנידון דידן כאמור ג' נבחר על ידי א' להמשך העבודה אחרי שקבלן המשנה הראשון פוטר. לא רק זה, ב' העתיק את החוזה בינו לבין א' והלביש אותו על ג' מילה במילה. זאת אומרת, ג' התחייב בדיוק לאותם דברים שב' התחייב מילה במילה. ההבדל היחיד הוא בטבלת התשלומים שהותאמה לתשלום של ג'. כאמור, כל זה היה לשביעות רצונו של א' וכאשר ב' פרש מהפרויקט א' המשיך את אותו חוזה מול ג', מכאן ראיה שהחוזה מצא חן בעיני א'. ולא זו אף זו, א' העדיף להמשיך עם ג' מאשר עם ב'. אם כן ברור שיש לג' כאן דין של ממשיך פעולתו של ב'.

עקב כל זה אפשר לקבוע שלא היה לא' הפסד כאשר ב' פרש אלא אדרבא הרוויח מבחינתו שהרי הוא סבר שג' עדיף על ב' כאמור. ולפי זה אין משמעות לתוספת התשלום שב' קיבל הואיל והתשלום היה לפי ההסכם ביניהם כדין. וג' פשוט לקח את מקומו של ב'.

ג.      החלוקה של החוזה קובעת ולא הנעשה בשטח אע"פ ששולם יותר מהנעשה בשטח

נראה להביא ראיה שיש תוקף לטבלת התשלומים בחוזה והיא אינה רק "עצה טובה" מהנפסק בסימן עח,א ברמ"א:

"מיהו אם שכר לו לכתוב לו ספר כמה קונטריסים - כל קונטרס מיד זמנו הוא, וה"ה בכל מלאכה המתפרדת בכיוצא בזה".

נאמר בסעיף זה שכל חלק מעבודה "המתפרדת" - נחשב לחלק עצמאי, והמזמין יכול לטעון פרעתי אם אין שטר, כמלווה שהגיע סוף זמנו. ועיין ערוך השולחן שם ו' שמדובר שקבעו "כל קונטרס במקח כך וכך". זאת אומרת, הקביעה של הצדדים שכל קונטרס הוא בכך וכך יש בכוחה להפוך כל שלב לשלב עצמאי, ויכול לטעון פרעתי על כל שלב ושלב. והוא הדין והוא הטעם בנידון דידן וק"ו הוא שלא רק קבעו מחיר על כל שלב אלא יש גם חיוב של תשלום בפועל על כל שלב ושלב ולכן יש משמעות לקביעה זו והיא אינה רק קביעה שרירותית של התשלומים.

אמנם אם נאמר שכל שלב הוא עצמאי יוצא שיש כאן תשלום מופרז על העבודה שב' קבל הרבה יותר מהנעשה בשטח? האם אין לא' טענה ששולם יותר מדי?

נראה שלא מתקבלת טענה זו בגלל שלא כתוב בחוזה למה מיועד התשלום שב' קיבל. המקדמה יכולה להיות תשלום על התארגנות או תשלום על זה שיסרב לעבודות אחרות אפילו אם יהיו יותר רווחיות או דמי רצינות. קשה לקבוע שכסף זה מיועד להשקעה בפרויקט דווקא ואפילו אם ב' אמר כן בעל פה זה "פטומי מילי בעלמא" שאינם מחייבים הואיל ולא מופיעים בחוזה.

בנוסף לזה הרי "אין אונאה בקרקעות" (ב"מ נו. נפסק רכז,כט) פירוש הדבר שאין מחיר קבוע לקרקעות ואין טענה של תשלום יתר או פחות מתקבלת בקרקעות אלא במחיר של פי שתים לפי שיטות מסוימות.

בנידון דידן אמנם אין מכירה של הקרקע עצמה אלא בניה על הקרקע. האם דין בניה על קרקע כדין מכירת קרקע שאין בה אונאה או לא?

עיין ב"מ נו: כעין זה כאשר שוכר קבלן לזרוע זרעים בקרקע ונשאל שם אם דין קרקע עליו ואין בזה אונאה או דין קבלן עליו שיש באונאה. השאלה לא הוכרעה ועל סמך זה פוסק הרמב"ם (מכירה יג,טז) ש"אין מוציאים מיד הנתבע" וכך נפסק בשו"ע רכז,לד. ועיין פ"ת לד שבניה דינה כזריעה.

לאור כל זה אין טענת אונאה מול ב' ואפילו אם נעמיד מה שב' עשה מול התשלום אי אפשר לקבוע שב' קיבל תשלום יתר בגלל ש"אין אונאה לקרקעות" וגם לא נקבע בחוזה למה היה אמור להוציא את הכסף ולכן יכול להיות שהתשלום היה על מה שעשה בפועל.

סיכום פרק זה:

כאשר יש ממשיך בהסכמה לפועל או קבלן, וק"ו כאשר המזמין העדיף הממשיך על הפועל-קבלן המקורי ומדובר באותו חוזה, הפועל-קבלן המקורי אינו חייב להחזיר המקדמה שקיבל הואיל ואין הפסד למזמין.

בנוסף לכך בנידון דידן אין טענת אונאה בגלל שזו עבודה בקרקע ואין מוציאים מן המוחזק בעניין כזה.

התייחסות לשאלה אם הטבלה בחוזה קובעת או הנעשה בשטח אם הייתה הפרה מהותית בחוזה?

אם הייתה הפרה מהותית של החוזה היינו שהיה מקח טעות בהתקשרות של א' וב', החוזה בטל ועמו טבלת התשלומים ולכן מגיע לב' רק תשלום על מה שנעשה בפועל בשטח בלי הזדקקות למה שכתוב בחוזה.

סיכום פרק זה:

אם הייתה הפרת חוזה יסודית מגיע לב' תשלום על מה שנעשה בפועל בשטח בלי קשר לטבלת התשלומים בחוזה.

נחזור לדיון בהנחה שלא הייתה הפרה יסודית של החוזה.

נאמר למעלה שאם לא הייתה הפרה יסודית של החוזה אין צורך להחזיר המקדמה וכו' כאשר אין למזמין הפסד בהחלפת הקבלנים. בנידון דידן אמנם אין הדבר כן בגלל שהתשלום לג' היה 400,000 ש"ח משלב יציקת התקרה, ולפי החוזה עם ב' נשאר לתשלום 381,500 ש"ח בלבד מהשלב הזה עד סוף הפרויקט. זאת אומרת שהיה מגיע לג' 18,500 ש"ח יותר ממה שהיה צריך לשלם לב' להשלים הפרויקט. על מי לשלם היתרה?

שאלה זו תלויה בשאלה אם הפיטורים של ב' היו מוצדקים או לא. נדון עכשיו בשאלה זו בע"ה.

ג.      האם הפיטורים של ב' על ידי א' היו מוצדקים או לא? על מי לשאת ב-18,500 ש"ח שג' יותר "יקר" מב'?

נבחן הטענות של ב' ושל א' בעת הפיטורים של ב'.

א' טוען שרצה להמשיך עם ג' בגלל שהוא כבר הוכיח את עצמו בשטח וב' לא עשה עבודתו נאמנה. לעומתו ב' טוען שהוא לא רצה להמשיך עם ג' בגלל התביעות הכספיות של ג' ואולי בסופו של דבר היה משלים עם ג' ובכל זאת היה מביא קבלן אחר שכן לא חסרים כאלה בשוק וא' לא יכול לקבוע עם איזה קבלן משנה ב' צריך לעבוד.

נראה ששני הצדדים צודקים בטענותיהם.

א' צודק שאין להחליף קבלן שמוכיח את עצמו, ואין לקבל טענת ב' שהיה מביא קבלן אחר טוב כמו ג' שהרי כבר ראינו שב' נכשל עם קבלן המשנה הראשון, ואם כן מנין שהיה מצליח עכשיו להביא קבלן טוב?

לא' עומדת גם טענה אחרת "שנוי דעתה" (ב"מ עט: נפסק בחו"מ שיא,ו( נאמר בגמרא שם שלבעל ספינה יש תרעומת על שוכר ששכר הספינה ומכר התכולה לאחר באמצע הדרך בגלל "שנוי דעתא", היינו שבעל הספינה התרגל לאורח החיים של הראשון, ועכשיו עליו לעבור התאקלמות מחודשת עם השני. גם בנידון דידן אחרי שא' למד להסתדר עם ג', עליו ללמוד להסתדר עם השני.

מאידך נראה שגם ב' צודק בסירובו לתביעות התשלום של ג' שחורגות מהחוזה שנחתם אתו. ואע"פ שב' אישר את החריגות האלו בתחילת עבודתו של ג', כאשר א' סיכם עם ג' תשלומים מראש - אין זה מונע מב' לעמוד על טבלת התשלומים שלו עם ג' בהמשך הדרך.

נמצאנו למדים שאין צודק יחיד שגרם לפרישה-פיטורים של ב', אלא שני הצדדים צודקים בהחלטותיהם.

במקום שאין אחד שידו על העליונה אי אפשר להוציא, ולכן ב' פטור מלשלם היתרה הזו שהוא יכול לטעון שא' גרם לעצמו הפסד זה בזה שפיטר אותו.

אמנם היה נראה לחייב את ב' בתשלום זה מסיבה אחרת, והיינו שהסיבה שעכשיו יש תשלום יתר על המשך העבודה היא הכישלון של ב' בבחירת קבלן המשנה הראשון בתור קבלן שלד כאשר לכל הדעות הוא לא היה מוכשר לכך. בגלל פיטורי קבלן המשנה הראשון היה צורך להביא את ג' שגבה סכום יותר גבוה להשלמת העבודות. על ב' לקחת אחריות על כישלון זה שגרם לייקור סיום הפרויקט ולשלם את היתרה. ואע"פ שי"ל שזו גרמא בעלמא, מ"מ לפועל או קבלן יש אחריות גם על נזקים של גרמא כתוצאה מעבודה לא טובה שביצע.

ראיה לכך מב"מ קיח:

"ת"ר החצב שמסר לסתת... ואם הניח אבן על הדימוס והזיקה כולם חייבין לשלם... והתניא האחרון חייב וכולן פטורים? לא קשיא כאן בשכירות כאן בקבלנות".

ועיין רמב"ם נזקי ממון יג,יח שמדובר שאחר ניזוק על ידי נפילת האבן מן הקיר וזו לשונו: "ואם אחר שהעלוה על גבי הדימוס נפלה והזיקה..." וכך הלשון בשו"ע שפד,ד.

נמצאנו למדין שיש אחריות על הבנאים לגרימת נזק על ידי עבודתם גם בגרמא היינו שהאבן נפלה מהקיר והזיקה. ואם כן הוא הדין והוא הטעם בנידון דידן שב' חייב לשאת באחריות לכישלון של קבלן המשנה הראשון וצריך לשאת ביקור הפרויקט.

סיכום פרק זה:

אי אפשר לקבוע שהפרישה-פיטורים של ב' היו מוצדקים באופן חד משמעי, ובכל זאת על ב' לשאת התשלום של 18,500 ש"ח של ייקור הפרויקט הואיל וזה נגרם על ידי הכישלון בבחירת קבלן המשנה הראשון לקבלן שלד שגרמה לייקור הפרויקט.

עכשיו נדון בשאלה אם הייתה הפרה יסודית של החוזה בין ב' לא'.

ד.      האם הייתה הפרה יסודית של החוזה על ידי ב' לאור טענות א', שתחייב את ב' להחזיר שכר הקבלנות שלו ולקבל רק לפי מה שנעשה בפועל בשטח?

נפסק בשו"ע (שא,א) ששומר שכר מאבד לכל הפחות את שכרו אם לא שמר כראוי והחפץ נגנב כאשר אינו חייב לשלם על הגניבה, כגון בשומר הקדשות וכו' כמש"כ בב"מ נח. ונראה שהוא הדין לכל פועל או קבלן כמו שכתוב בסוף האומנין ב"מ פג. בגלל שזה נחשב הפרה יסודית של חוזה העבודה. ונשאלת השאלה אם במקרה דנן יש הפרה יסודית של החוזה או לא?

נראה שגם פועל רק מפסיד כל שכרו בכעין הדוגמאות המובאות למעלה, שנגרם הפסד משמעותי לגוף העבודה שהיה על הפועל לעשות, כמו נגנב חפץ שהיה אמור לשמור או ששבר חבית שהיה אמור לסחוב. אבל פועל שלא בא לעבודה מסיבות לא מוצדקות - אינו מאבד כל שכרו אלא נותנים לו לפי מה שעשה ואין זה נחשב להפרה יסודית של החוזה, אלא מקבל חלק מן השכר לפי התעריף בחוזה, ולא אומרים שבזה שלא הגיע באופן סדיר לעבודה יקבל רק לפי השכר הממוצע בשוק ולא לפי התעריף שסוכם.

ונראה לי שהכלל בזה, שאם ההתרשלות של הפועל גרמה לנזק מעבר לשכרו - הפסיד שכרו שיש בזה הפרת חוזה. אבל אם הפועל התרשל או אפילו גרם נזק כל עוד שהנזק הוא פחות מן השכר של הפועל, והתועלת מעבודת הפועל היא מעבר לנזק - אין כאן ביטול חוזה והפועל מקבל תשלום על התועלת לפי התעריף בחוזה, ומקזזים ההפסד.

זאת אומרת התרשלות בעבודה יכולה להיות סיבה לפיטורים כמו שמשמע מן הרמ"א (שלג,ה) אבל אינה סיבה להפסיד כל שכרו בטענה שיש בזה הפרה יסודית של החוזה אלא אם כן גרם להפסד מעבר לשכרו. וכך משמע מהפתחי חושן (שכירות פרק י הערה כד):

"... אלא שמתרשל במלאכתו שלא כדרך הפועלים יכול לסלקו לאחר התראה וכן מוכח מלשון הרמ"א... וכל זה לענין לסלקו מכאן ולהבא, אבל משכרו על העבר – נראה שאין יכול לפחות, אא"כ גרם לו הפסד בדבר שיכול לתובעו על כך"

בנידון דידן שהבית נבנה ועומד לפנינו, אע"פ שלפי הטענות ב' התרשל בעבודתו, אין כאן הפרת חוזה ותנאי התשלום במקומם עומדים.

סיכום עד כאן:

לא נראה שהייתה הפרה יסודית של החוזה בגלל שהתועלת מעבודת ב' גוברת על הנזק שעשה גם לטענת א'.

עכשיו נעיין בטענות א' לפרוטרוט.

ה.      האם קבלן נמדד לפי התוצאות או לפי העבודה בשטח?

נראה שאכן יש אמת בטענת א' שב' לא היה בשטח מספיק, וגם ב' הסכים לכך אלא טען שלא היה עד כדי כך כמו שא' וד' תיארו. ויש אמת בטענתם שהביא קבלן שלד לא מקצועי, ובזה לא עמד בדרישות התפקיד. ונראה שיש גם אמת בטענתם, שב' לא היה מעורב בהחלטות שנעשו כפי שמפורט בכתב התביעה.

ויש לעיין בטענת ב' שקבלן נמדד לפי התוצאה ולא משנה אם הוא עבד או לא עבד בפועל ושלא כתוב בחוזה אם ומתי עליו להגיע לשטח.

נראה שטענת ב' שנויה במחלוקת ראשונים.

הראשונים מביאים סתירה בין שתי גמרות. בב"מ עז. כתוב שאם שכר פועל להשקות ובא גשם - בעל הבית פטור מלשלם לפועל בגלל שלא עבד בפועל. לעומת גמרא זו נאמר בגיטין עד: שאם התנה עם אריס, שיקבל אחוזים מהתוצר של הקרקע, ושיכול להשקות יותר מהמנהג ולזכות על ידי זה באחוזים מוגברים, ובא גשם - הקבלן זוכה בשכרו?

הרי"ף בגיטין שם (לה: בדפי הריף) תירץ:

"ומסתברא לן דשאני אריס מפועל דאריס כשותף דמי דאי איתניסא ההיא ארעא לא הוה שקיל מידי הילכך כיון דקביל עליה דדלי ארבעה קנה ליה תילתא כיון דלא איצטריך, לא פקעא מנתא דיליה".

הראשונים הבינו שלפי הרי"ף דווקא אריס מקבל שכרו אפילו לא עבד והעבודה נעשתה מאליה, בגלל שהוא שותף בקרקע ומקבל אחוזים, ולכן אפילו בא גשם מקבל שכרו, אבל קבלן דינו כפועל.

הראב"ד שם בהשגות חולק על הרי"ף וכתב:

"ולי נראה דכל קבלנות נמי דיניה הכי דכיון דנחית לעבידתא כל מאי דמתרמי רווחא בההיא עבידתא לקבלן הוי דאי מתרמי ליה נמי טירחא יתירא עליה דידיה רמי הלכך רווח נמי לדידיה הוא דהוי...".

ועיין ר"ן בב"מ שם שהוסיף בדברי הראב"ד:

"דלאו דוקא אריס שאפילו קבלן נמי כך הוא דינו שאם קיבל קמה לקצור וקצר חציה ובאו אחרים וגמרוה או נמלים וקרסמוה - זכה בשכירותו דדוקא בפועל הוא דאמרינן דפסידא דידיה הוא לפי ששכרו אינו אלא כפי טרחו וכל שאינו טורח אינו נוטל, אבל קבלן אין שכרו תלוי אלא בגמר מלאכה וכל שנגמרה בין על ידו בין על ידי אחרים נוטל קבלנותו..."

וגם הרמב"ן כתב כן אלא שכתב "ובאו גוים" במקום "באו אחרים" שבדברי הר"ן.

הרי מפורש בראב"ד כסברת ב' שקבלן נמדד על פי התוצאה בלבד, ואפילו אם הכל נעשה מאליו מקבל שכרו. והרי בנידון דידן העבודה נעשתה בין אם מודדים עד סיום פירוקים או סיום חשמל שחור, כבר הוכחנו למעלה שהתשלומים שב' קיבל מקבילים למצב בשטח לפי החוזה.

מיהו יש לעיין עוד, שהרי י"ל שהרי"ף והראב"ד רק חולקים אם העבודה נעשתה מאליה, כגון שבא גשם ואז לפי הרי"ף הקבלן לא יקבל תשלום על מה שלא עשה כלל, אבל אם העבודה נעשתה על ידי אחרים - י"ל שהקבלן יקבל שכרו גם לדעת הרי"ף כיוון שזה לא קרה לבד כך שבעל השדה יכול לומר מזלי גרם, והקבלן יצטרך להתמודד עם תביעות של האחרים שיתבעו את חלקם מן השכר.

דא עקא לפי הדוגמא של הר"ן למעלה, שאחרים קצרו ובכל זאת חולקים הרי"ף וראב"ד נראה שאין חילוק וחולקים בכל המצבים.

ברם הרמב"ן כתב שהראב"ד אמר דינו כאשר גויים באו וקצרו. משמעות הדבר שאם ישראלים היו קוצרים - הראב"ד היה מודה שהקבלן אינו מקבל שכרו, שהרי הוא לא עשה העבודה והיא לא נעשתה ממילא כדי שהקבלן יזכה בעבודה אלא אחרים עשו ולא נראה שהקבלן יקבל תשלום על עבודה של אחרים. וגויים לעניין זה דינם כנעשה ממילא.

נמצאנו למדים שלוש אפשרויות להבנת מחלוקת הרי"ף והראב"ד:

א. שאם אחרים עשו - לכו"ע משלמים לקבלן (משמעות הראב"ד לפנינו שלא הביא את הדוגמאות של הר"ן והרמב"ן).

ב. שאם אחרים עשו - לכו"ע לא משלמים לקבלן (משמעות הרמב"ן).

ג. בין בזה ובין בזה מחלוקת (משמעות הר"ן).

בר מן דין כאמור הרי"ף והרמב"ן חולקים על הראב"ד, וכך נראה מהרמב"ם שהביא הנימוק של הרי"ף וגם ה"ה כתב שם שהרמב"ן עיקר, וכן נראית דעת השו"ע שפסק לשון הרמב"ם, והערך לחם בשו"ע שם הביא רק דברי הרמב"ן משמע שמכריע כך, ולכן לא ברור אם אפשר לומר כאן קים ליה כראב"ד שהוא יחיד בזה.

לפי כל זה נראה שלא מתקבלת טענת ב' שהקבלן נמדד על פי התוצאה בלבד, אלא צריכים למדוד את טיב העבודה של הקבלן.

מאידך אי אפשר לזהות נזקים שנגרמו לא' כתוצאה מההתרשלות של ב', שהרי אחרי שג' נכנס במקום קבלן המשנה והתחייב להשלים הפרויקט בתוך הזמן הנקוט, לא אמור היה להיות נזק לא' מכל מה שב' עשה או לא עשה. סוף סוף העבודה נעשתה.

ולכן נראה שתמצית הטענות של א' היא שב' לא עשה עבודתו אלא השאיר חלל שהתמלא על ידי אחרים שהיו צריכים לעבוד במקום ב' היינו ד' ובמידה מועטת גם א' בעצמו. ולפי האמור למעלה לא מגיע לקבלן לקבל תשלום על עבודה שלא נעשתה על ידו אלא על ידי אחרים.

סיכום פרק זה:

יש לקזז מהמשכורת של ב' את העבודה שב' לא ביצע אלא נעשתה על ידי אחרים.

נדון עכשיו על טענות בגין עיכוב העבודה.

ו.      האם ב' אחראי על העיכוב בבניה ואם הוא חייב לשלם על כך?

לא נראה שב' אחראי בעיכוב הפרויקט מכמה סיבות:

א.      ב17 בספטמבר קבלן המשנה הראשון הוחלף על ידי ג'. בחוזה מול ג' יש התחייבות של ג' לסיים הבניה עד 15 בינואר 2018. בתחילת דצמבר ב' הוחלף על ידי ג'. עד כתיבת שורות אלו בתחילת פברואר 2018 הבית רחוק מגמר אע"פ שלפי החוזה עם ג' בנית הבית היתה אמורה להסתיים לפני חצי חודש, וכל זה חודשיים אחרי שב' פרש מן הפרויקט. קשה לראות איך כל זה נזקף לחובתו של ב', ובפרט שא' עצמו העיד לפנינו שיש לג' קשיים לא צפויים בזה שציפה לעוד פרויקטים באותו מקום שבוששו לבא ולכן היה צריך להאט העבודה וכו'.

כל זה אינו באשמת ב'.

ב.      לפי ההתכתבות של ד' עם ב' 13.9.2017 שהוצגה לפנינו, ד' כותב לב' שלפי קצב העבודה לא תהיה יציקה של התקרה לפני ראש השנה וזה יגרום לעיכוב בפרויקט. למעשה אחרי החלפת קבלן המשנה הראשון, ג' הצליח לעשות היציקה עד ערב סוכות. זאת אומרת כל העיכוב של ב' הוא מראש השנה עד ערב סוכות – 10 ימים! קשה לראות ש-10 ימים אלו גרמו לעיכוב של חודשים רבים כמו שמתברר לפנינו בשטח.

סיכום פרק זה:

לא נראה שב' הוא הגורם המכריע לעיכוב בעבודה.

יש אמנם גורם לעיכוב, היינו ג', שלפי החוזה אתו עליו לשלם 700 ש"ח לכל יום עיכוב מעבר ל-15.1.2018. בחוזה של ג' יש התחייבות להתדיין לפני הרב קרויזר. יש שהתחייבות זו דינה ככתב בוררות שיאפשר גם לאכוף הפסיקה בהוצאה לפועל. נראה שכדאי למצות תרופה זו.

סיכום עד כאן

על ב' לשלם:

א.      15,000 ש"ח שב' קיבל ביום 7.9.2017 בסיום פירוקים ושבירת פנים מעבר ל54,500 ש"ח שהיה אמור לקבל.

ב.      20,000 ש"ח שב' קיבל מעבר למגיע לו ב24.9.2017.

ג.       18,500 ש"ח שג' אמור לקבל עבור סיום הפרויקט מעבר למה שב' היה אמור לקבל.

סה"כ 53,500 ש"ח.

נדחות התביעות על עיכוב הבניה. כאמור יש כתובת לתביעות אלו, היינו ג'.

נדחות התביעות להחזר המקדמות.

נדחות התביעות על מעילה בדמי הפרויקט.

נדחות התביעות על רשלנות.

מתקבלות התביעות על חוסר מעש של ב'.

ברם התביעות על חוסר מעש של ב' תלויות ועומדות בתביעות של ד' שהוא זה שמילא את מקומו של ב' בהרבה מהתפקידים שב' היה אמור לעשות ולכן אי אפשר לקבוע כמה ב' יהיה צריך להחזיר ולמי היינו לא' או לד' עד שנדון בתיק של ד' נגד ב'. עקב כך ניתן פסק ביניים מחייב על החיובים הברורים של ב' כנ"ל, והסעיף על תביעות מחמת חוסר מעש של ב' יהיה תלוי ועומד בתביעה של ד' מול ב', הצדדים כבר חתמו על כתב בוררות להתדיין לפני בית דין זה.

החלטה

על ב' לשלם 53,500 ש"ח לא' בתוך 30 יום מפסיקה זו.

המשך התשלום על חוסר המעש של ב' - יקבע בתביעה של ד' מול ב' התלויה ועומדת לפני בית דין זה.

ניתן כ שבט תשע"ח.

הרב יהודה קרויזר מרא דאתרא.

הרב ברוך פז.

הרב ישועה רטבי.

תגיות

עילות לפיטורין - רשלנות זכות הפסקת עובד מעבודתו - זכות הפסקת עובד מעבודתו בקבלן - בעובד קבלן כשהשומר השני נאמן על המפקיד - לפי הוראת המפקיד כשהשומר השני נאמן על המפקיד - ברשות מפורשת מהמפקיד שומר שמסר לשומר - כשידוע שימסור לשומר השני מקרים שאין בהם "קים לי" - אי אפשר לטעון כשהדעה לא מתקבלת במכירת מקרקעין - כשהאונאה היא ביותר מפי שתים מהמחיר הוצאה מהמוחזק - בספק בפסיקת הלכה כללי פסיקה - יחיד ורבים - הלכה כרבים פסיקה כשולחן ערוך - פסיקה כשו"ע בממון - ספק ממונא לקולא ואין מוציאין ממוחזק במכירת מקרקעין - "אין אונאה בקרקעות" אונאה בדיני עבודה - בעבודה בקרקע הפרת החוזה - קיזוז משכר העבודה מקרים שאין בהם "קים לי" - בניגוד לפסק השו"ע במחלוקת ראשונים - יחיד ורבים - הלכה כרבים עובד שהתרשל - האם מפסיד שכרו זכות המעביד לשכור עובד אחר על חשבון החוזר בו - זכות המעביד לשכור עובד אחר על חשבון החוזר בו סימן שא - סעיף א פרק יג - הלכה טז דף נו - עמוד ב דף נו - עמוד ב דף נו - עמוד ב סימן רכז - סעיף לד דף פג - עמוד א דף עז - עמוד א סימן שלג - סעיף ה דף עט - עמוד ב סימן שיא - סעיף ו סימן רכז - סעיף כט דף קיח - עמוד ב דף נח - סעיף א דף לו - עמוד א סימן רצא - סעיף כד סימן עח - סעיף א פרק יג - הלכה יח סימן שפד - סעיף ד דף עד - עמוד א כשהשכר או חלקו נמצא בידי העובד - כשהשכר או חלקו נמצא בידי העובד גדרם של יחסי עובד-מעביד - קבלן משנה שקבל את שכרו ישירות מהמעסיק תנאים בחוזה - אחריות קבלן לקיום תנאי על ידי קבלן המשנה זכות העובד לשכר עבודה - כשעלה שכר הפועלים זכות העובד לשכר עבודה - כשירד שכר הפועלים בקבלן - כשקבל שכר יותר מכפי שעשה והמעביד מצא עובד אחר שישלים בלי הפסד בקבלן - כשקבל שכר יותר מכפי שעשה והמעביד מצא עובד אחר שישלים בלי הפסד אופן החישוב - לפי ערך השלמת העבודה ולא ביחס לעבודה שנעשתה שומר שמסר לשומר - היחס בין שומר שמסר לשומר לקבלן שמסר לקבלן שומר שמסר לשומר - היחס בין שומר שמסר לשומר לקבלן שמסר לקבלן גדרם של יחסי עובד-מעביד - היחס בין שומר שמסר לשומר לקבלן שמסר לקבלן גדרם של יחסי עובד-מעביד - היחס בין שומר שמסר לשומר לקבלן שמסר לקבלן יחסי עבודה בין העובדים עצמם - קבלן שמסר את העבודה לידי קבלן משנה יחסי עבודה בין העובדים עצמם - קבלן שמסר את העבודה לידי קבלן משנה שומת העבודה - כשהופסקה העבודה, לפי מה שנעשה בפועל או לפי המוסכם בחוזה שומת העבודה - כשהופסקה העבודה, לפי מה שנעשה בפועל או לפי המוסכם בחוזה שומת העבודה - בעבודה הבנויה מחלקים כל חלק עומד בפני עצמו שומת העבודה - כשאין למעביד הפסד מחזרת העובד דף נו - עמוד א אונאה בדיני עבודה - בתשלום מקדמה והופסקה העבודה פרשנות - דברים שנאמרו בעל פה ולא נכתבו בחוזה דרך עשייתם - דברים שנאמרו בעל פה ולא נכתבו בחוזה הפרת החוזה - שומת העבודה שנעשתה בלי להזדקק לחוזה שומת העבודה - כשהיתה הפרה יסודית של החוזה אין להתחשב בחוזה עילות לפיטורין - קבלן שרוצה להחליף את קבלן המשנה בניגוד לדעת המעביד עילות לפיטורין - דרישה לתשלום מראש גדרם של יחסי עובד-מעביד - מעביד שרוצה להמשיך עם קבלן משנה שהקבלן הראשי אינו רוצה לעבוד עמו אשם תורם - פיטורין שגרמו נזק למעביד זכות המעביד לפיצויים על נזקיו - כששני הצדדים צודקים בטענותיהם על הפיטורין זכות המעביד לפיצויים על נזקיו - כשנגרמה התייקרות בעלות ההשלמה עקב כשלון של העובד אחריות עובד בנזיקין - אחריות קבלן להתייקרות השלמת הבנייה עקב מינוי קבלן משנה לא טוב אחריות עובד בנזיקין - אחריות עובד לנזקי גרמא החייבים בגרמא - עובד חיובו בפשיעה - שומר שכר אבד את שכרו בפשיעה - בשומר שכר כשאינו חייב לשלם אבד את שכרו הפרת החוזה - הפרה השוללת את שכר העבודה אחריות עובד בנזיקין - קיזוז משכר העבודה אחריות עובד בנזיקין - הפסד כל שכר העבודה כשהעבודה נעשתה לא על ידי העובד - כשהעבודה נעשתה לא על ידי העובד כשהעבודה נעשתה לא על ידי העובד - הבחנה בין אריס לקבלן ושכיר כשהעבודה נעשתה לא על ידי העובד - הבחנה בין קבלן לשכיר כשהעבודה נעשתה לא על ידי העובד - הבחנה בין נעשתה העבודה מאליה לנעשתה על ידי אחרים כשהעבודה נעשתה לא על ידי העובד - הבחנה בין נעשתה העבודה על ידי גוים לנעשתה על ידי ישראל כשהעבודה נעשתה לא על ידי העובד - קיזוז משכר העבודה