בס"ד


מס. סידורי:1487

צו מניעה וצו עיכוב יציאה במעמד צד אחד

שם בית דין:בית דין ירושלים לדיני ממונות ולבירור יוחסין
דיינים:
הרב לוין אברהם דב
הרב ביבס שמואל
הרב שרגא ברוך
תקציר:
הדיון מתקיים במעמד התובע בלבד, בדיון טען התובע שהנתבע לקח שלא ברשות קלטות השייכות לו, והוא רוצה לצאת מהארץ, לכן הוא מבקש מבית הדין להוציא צו עיכוב יציאה כנגד הנתבע, וצו מניעה כנגדו לא לעשות שימוש בקלטות.
פסק הדין:
התביעה לצו עיכוב יציאה נדחית, התקבלה התביעה לצו מניעה כנגד הנתבע שלא לעשות שימוש בקלטת.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך:

פד"ר ירושלים כרך ב עמ' יג-יד תיק מס׳ 241-נג

בהרכב הדיינים: הרב אברהם  דב  לוין, אב״ד; הרב שמואל ביבס; הרב ברוך שרגא.

פס״ד בתביעה לצו מניעה ועיכוב יציאה מהארץ על נטילת קלטות של התובע שלא ברשות

נושא התביעה

התובע טוען כנגד הנתבע שלא בפניו בטענה שהנתבע נטל קלטות קול ווידאו שבהן שר התובע מזמרותיו בציבור, והשייכות לו לטענתו. התובע מבקש להוציא כנגד הנתבע צו עיכוב יציאה מן הארץ כדי לאלץ אותו להתדיין עמו בבי"ד טרם שיצא למקומו בחו"ל, שאם לא כן יצא הנתבע עם הקלטות לחו"ל ויעשה בהם שימוש ובכך יפסיד את התובע. עוד הוא מבקש להוציא צו מניעה כנגד הנתבע לאסור עליו או למי שיבוא מכוחו את השימוש באותן קלטות עד שיתברר ענינו בבי"ד, ולאסור עליו למוסרן לאחר או להשמידן.

פס"ד

הבקשה לצו עיכוב יציאה נדחית, אך נתקבלה התביעה להוצאת צו מניעה כנגד הנתבע ובאי כוחו לעשות שימוש בקלטות עד עומדו לדין עם התובע, לאחר שהתובע יפקיד סכום כסף כמשכון לפרוע נזיקין שיגרמו לנתבע כתוצאה מצו זה אם יתברר שאין לו בסיס והצדקה.

השאלות לדיון

א. נתבע שדירתו בחו"ל ונמצא בארץ כאורח, האם יכול לחייב את התובע לילך לידון עמו בחו"ל כדין הלך אחר הנתבע, או שזכותו של התובע לידון בארץ.

ב. האם דן בי"ד צו מניעה ועיכוב יציאה כנגד נתבע ללא חתימה על שטר בוררות, במעמד התובע בלבד, כשאין לצו תוקף חוקי במקומו של הנתבע.

תשובה

א. נתבע שגר בחו"ל והגיע כאורח צריך לדון כאן עם התובע

פסק הרמ"א בשו"ע חו"מ סי' יד סעי' א עפ"י מהרי"ק שורש יד שבן עיר תובע את האכסנאי בבי"ד שבעיר, ולפי"ז בנידון דידן יש לדון בתביעת התובע כנגד הנתבע בבי"ד כאן אע"פ שהנתבע אינו אלא אורח לשעה.

ב. צו עיכוב יציאה בגלל חשש לפגיעה בזכויות שלא בפני בעל הדין השני

בתקנות הדיון סי' צו נאמר: הוגשה בקשה לעכב את יציאת אדם מן הארץ מתוך טענת חשש עיגון או לשם הבטחת זכויות שהוגשה עליהן תביעה או זכויות לפי פס"ד, רשאי ביה"ד לדון בבקשה גם שלא בפני הנתבע, אם ביה"ד רואה כי מסיבות המקרה מצדיקות זאת: ושם סי' צח: בקשה לעיכוב נכסים לשם הבטחת זכויות שהוגשה עליהן תביעה או זכויות לפי פס"ד, והדיון בה יהיו לפי ההוראות של הסעיפים הקודמים בפרק זה.

ופסק ביה"ד הגדול ביום כה כסלו תשל"א בהרכב הדיינים הגרב"ז זצ"ל; הגריש"א והגרמ"א שליט"א (צוטט ב"סדר הדין" פי"ז סי' 2) שאין לדחות בקשה לצו מניעה מן הטעם שאין ביד ביה"ד סמכות חוקית לכך, כי "כל בר ובת ישראל חייבים להיות צייתי דינא והם בחזקת צייתי דינא".

ובנידון דידן שהתובע מבקש להוציא כנגד הנתבע צו עיכוב יציאה מן הארץ בטענה שאל"כ עלול הוא להוציא את הקלטת לחו"ל ולשכפלה ולמוכרה, דבר שיגרום נזק בלתי הפיך לזכויותיו של התובע בקלטת, למרות זאת לא הוציא ביה"ד את הצו המבוקש, משום שיתכן ולנתבע יש תשובות לכך, ועי' שו"ת מהרי"ל דיסקין דף מ"ו ע"א אות ט' שאם הוצרך לחזור לעירו כדי להביא ראיה א"א לכופו לחזור.

למרות זאת נעתר ביה"ד להוציא צו מניעה כנגד הנתבע או באי כוחו שלא יעשה שימוש בקלטות ולא ישמידם עד עומדו לדין עם התובע.

תגיות

סימן יד - סעיף א בן חוץ לארץ - אפשר לדון כשהגיע לארץ דיון במעמד צד אחד - צו עיכוב יציאה דיון במעמד צד אחד - צו מניעה