בס"ד


מס. סידורי:136

אחריות משכיר לתיקון מערכת החימום בדירה

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אילוז שלום
הרב אליהו אהרון
תקציר:
תביעת שוכר דירה שהמשכיר יתקן את מערכת החימום. השוכר טוען שעלות התיקון יקרה.
פסק הדין:
בית הדין קבע שכעקרון במקומות קרים יש חובה לספק אמצעי חימום. אומנם אין חובה לתקן את מערכת החימום כאשר דמי השכירות ששולמו אינם כערך התיקון. ולכן התובע יסתפק באמצעי חימום אחרים.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: א' שבט תשנ"ט

תשנ"ט/4

התובעת: א, שוכרת הדירה.

הנתבע:   ב, משכיר הדירה.

בנושא:   תביעת השוכר מהמשכיר שיתקן את מערכת החימום בבית הנשכר.

טענות הצדדים:

התובעת: אני שכרתי את הבית ממשפחת ב ובעת ששכרתי בדקתי את מערכת החימום ואף הפעלנו אותה פעמיים, אולם לאחר פעמיים קרסה מערכת החימום, ואמנם מצד המשכיר נעשו נסיונות ע"מ לתקן את מערכת החימום אך ללא הועיל. ולכן אני תובעת מהמשכיר להחליף את המערכת הקיימת כדי שיהיה לי בית חם.

והתובעת אף הוסיפה שיש לה שני ילדים קטנים ולכן בודאי שהמשכיר צריך לדאוג לחימום הבית.

הנתבעת: אני אומנם השכרתי את הדירה כאשר מערכת החימום פעלה כראוי, אך כיון שמערכת חימום זו היא מערכת ישנה, ישנה סבירות גדולה שהיא תתקלקל במשך הזמן ועובדה זו היתה ידועה גם לשוכרים.

והשוכרים מוסיפים שכיון שא"א לתקן את מערכת החימום כיון שהיא ישנה וכבר אין לה חלקי חילוף, צריך להחליף את כל המערכת, והחלפת המערכת עולה בערך בסך של 5000 ש"ח ואין בידנו אפשרות להוציא סכום זה על מערכת חימום.

בירור הדין

תיקון מערכת החימום

המחבר בשו"ע חו"מ סימן שי"ד סע' א' כתב, וז"ל: "המשכיר בית לחבירו חייב להעמיד לו דלתות ולפתוח בו חלונות שנתקלקלו וכו'" וכתב בעל ערוך-השלחן חו"מ סי' שי"ד סע' ד', שכל מקום ומקום לפי מנהגו חייב המשכיר לתקן דברים הקבועים כמו במדינתנו (והכוונה לאירופה והוא הדין לעיה"ק קרית ארבע - חברון שהקור בימות החורף עז) לעשות חלונות כפולים בימי החורף ולתקן תנורי בית החורף עם כל השייך להם וכו'. הרי שעקרונית מצד הדין על המשכיר החובה לתקן את מערכת החימום שנתקלקלה.

דמי השכירות שלא כערך התיקון

אולם כל זה דוקא אם השוכר שילם למשכיר את דמי השכירות מראש ויש בסכום כסף זה ששולם מראש את הסכום המצטרך לתיקון, אבל אם לא שילם השוכר את דמי השכירות מראש, הרי שאין המשכיר חייב לשלם מכיסו בעד התיקון, וכפי שכתב מרן המחבר בעצמו בשו"ע חו"מ (סי' שי"ב סע' י"ז) שאם הבית המושכר קיים, רק שמסוכן לדור בו חייב המשכיר לתקנו אם יש בידו שכירות מוקדם וכו', וכתב הנתיבות שם (ס"ק יא), ודעתו מובאת גם בערוך-השלחן חו"מ סי' שי"ב (סוף סע' ל"ג), שאפ' אם שילם השוכר למשכיר דמי השכירות מראש, אין המשכיר חייב לתקן אא"כ יש בדמי השכירות כדי לתקן, אבל אם אין סכום השכירות מספיק ע"מ לתקן את הקלקול - אין המשכיר חייב להוציא כסף מכיסו ע"מ לתקן.

ובנ"ד הרי בכלל לא פשוט שהיה תשלום מראש בעבור השכירות, שהרי בנ"ד מדובר שהשוכר הפקיד ביד המשכיר 7 צ'קים דחויים, ולדעת בה"ד צ'ק דחוי לא נקרא תשלום מראש כלל, ולכן פשוט שאין המשכיר חייב לשלם מכיסו ע"מ לתקן את מערכת החימום שקרסה.

לסיכום: ביה"ד קובע שבנ"ד אין המשכיר חייב לתקן את מערכת החימום שקרסה, וביה"ד ממליץ לשוכר לקבל את הצעת המשכיר לספק לו מערכת חימום חילופית כמו תנור קירוסין או מפזרי חום וכד'.

בית הדין מקווה ששני הצדדים ימשיכו ביחסי חברות נאותים, והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

הרב דוב ליאור                     הרב שלום אילוז                  הרב אהרון אליהו

תגיות

מום בנכס המושכר - תיקון מערכת חימום במקומות קרים תשלום תיקון מדמי השכירות ששולמו - הבחנה בין שילם בדמי השכירות את דמי התיקון לבין לא שילם תשלום תיקון מדמי השכירות ששולמו - תשלום בהמחאה דחויה אינו תשלום מראש גדרו - אם נחשב כהקדמת שכר בשכירות סימן שיב - סעיף יז סימן שיד - סעיף א