בס"ד


מס. סידורי:135

משכיר שסייד כששוכר רצה לסייד שוב

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב הירשנזון ישראל
תקציר:
שוכר תבע דמי השקעה בדירה שעשה עפ"י המשכיר. ולעומתו תבע המשכיר דמי  שכירות פועלים שהביא לסייד את הדירה שלא סויידה כראוי ודמי איחור בפינוי הדירה. בנוסף תבע המשכיר דמי מנעול שהיה צריך לפרוץ ועוד דמי תיקונים שונים. לעומתו טען השוכר שסייד בעצמו את הדירה ואם היא לא לפי שביעות רצונו יש להביא מומחה כמפורט בחוזה והוא היה ממשיך לסייד בעצמו. עוד טען השוכר שדמי התיקונים השונים היו מוטלים על הקבלן.
פסק הדין:
בית הדין חייב את המשכיר על השקעת השוכר ופטר את השוכר משכר הפועלים שכן המשכיר לא נהג לפי החוזה. אולם השוכר חייב לשלם את עלות הציוד לפי הערכת הפועלים ואת קנס האיחור. כמו כן חייב את השוכר בדמי המנעול ופטרו מדמי התיקונים שהיו מוטלים על הקבלן.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: א' חשון תשס"ז

תשס"ז/2

התובע: מר א', שוכר דירה.

הנתבע: מר ב', משכיר הדירה.

בנושא: תשלום חוב הנובע משכירות הדירה.

טענות הצדדים:

התובע: שכרתי דירה ממר ב' למשך שנה עם אופציה להארכה, בקיץ בקשתי מהמשכיר לעשות מטבח עליון וכוך, והוא ענה אין לי כסף תעשה על חשבונך ונקזז משכר הדירה. הארון עלה 4,500 ש"ח והכוך 2,700 ש"ח, וסוכם בינינו שכל חודש יקוזז סכום 150 ש"ח. עברנו 13 חודשים וקבלנו סך 1950 ש"ח, נשאר 5,250 ש"ח. עד היום לא קיבלנו כלום. סידרתי את הדירה כפי שהייתי חייב. על פי החוזה היינו צריכים לעזוב 31/7 למניינם. באותה שנה ביקשתי הארכה בגלל ימי אבלות וקבלתי אותה, הייתי אמור לעזוב בערב יום שלישי בשבוע, התעכבתי עוד יום ואני מקבל עלי את תשלום הפיגור בסך 60$. המשכיר הגיע לדירה לראות אותה ואמר שהיא שחורה משחור, ואני אמרתי שסיידתי, ואם יש לך טענה נבוא אל הרב ליאור כפי שכתוב בחוזה עפ"י סע' 19 והוא סירב. הבאתי שני עדים לראות, ע'3 וע'4 (להלן). המשכיר אמר שאם לא אצבע הוא יביא פועלים על חשבוני. הוא הביא נערים ושאלתי אותם והם אמרו שהם קבלו 3,000 ש"ח. הוא ניסה בכל דרך לבטל את החוב, היה לנו צער ועגמת נפש. אחרנו יום אחד, זה לא הפריע לשוכרים החדשים להיכנס, ביום שישי בדירה היו הרבה תקלות על הכל דאגנו וטיפלנו.

הנתבע: דובר על 10 שנים, ולכן הסכמתי להשכיר. הסכמתי לזמן העזיבה והוא חרג. באתי לדירה וראיתי הרבה ליקויים, המשקופים היו מלוכלכים, בסלון היה כתם פיח גדול, שיש וכיורים מלוכלכים ועוד כמה לכלוכים. הציוד שלהם היה עדיין בבית. למחרת הפינוי דהיינו לאחר יום רביעי נאלצתי לשכור פועלים, חיפשתי ומצאתי נערים כי הקבלנים דרשו מחיר גבה יותר. אני לא זוכר שאמר לי ללכת לרב, וגם מבחינתו הליכה לרב או לבית דין זה לוקח זמן, ואצלי זה היה לחוץ כי הייתי צריך דירה נקייה להעמיד לרשות השוכר.

כמו כן הייתי צריך להחליף מנעול חדש בסך 200 ש"ח. היות והוא הפר את החוזה, מה שהתחייבתי כלפיו בטל, דהיינו סכום 5,250 ש"ח. מה שהוא חייב לי: 3,000 ש"ח דמי צביעה, 280 ש"ח דמי ניקוי, 200 ש"ח ללא מע"מ, צינור אמבטיה 125 ש"ח, שקע 175 ש"ח, 250 ש"ח ביטול יום עבודה. המשכיר הביא תמונות המצביעות על כתמים ולקויים.

התובע: מה שצילם זה היה במהלך יום רביעי טרם שצבעתי, איחרתי יום אחד ולמחרת היתה הדירה ריקה ונקיה, הבאתי את י' כמומחה שיראה, והוא לא היה מוכן לשמוע. כל הסכומים שקבע הם מוגזמים, ואני הייתי מוכן לצבוע עוד אם המומחה היה אומר שמה שעשיתי לא תקין. ביחס למנעול יש לו רזרבי ושלי אבד. לא היה צריך לשבור את מנעול הישן. שאר הליקויים של צינור באמבטיה וצביעת מעקה זה באחריות הקבלן תוך שנה. לא היה שום שקע שרוף, וכן יש על זה אחריות הקבלן.

עדות העדים:

ע'1: ראיתי בדירה כתמים ובמדרגות, לא זוכר באיזה יום הייתי שם.

ע'2: הייתי ביום רביעי אחרי הצהרים זכור לי כמה כתמי ידים על הקירות וציורים על הקירות ולדעתי היה עוד הרבה לעשות בדירה.

ע'3: הייתי בערב וראיתי דירה צבועה במצב סביר ומתקבל על הדעת.

ע'4: ראיתי בערב את הדירה לדעתי היתה צבועה באופן סביר היו כמה נקודות שלדעתי אמורות להעלם במשך הזמן. (העדות היתה בטלפון כי הוא במילואים).

הובא לבית הדין תצהיר מהשוכר החדש ובו תלונות על מר ב' שלא עמד בהתחייבות להעמיד דירה ריקה ונקיה בזמן עבורו, כמו כן הוא מצהיר שביום חמישי ראה את הדירה והיו בה עדין חפצים של הדייר הקודם.

עד כאן עיקרי הטענות, הצדדים הרחיבו עוד אולם זאת התמצית העיקרית, הצדדים חתמו על שטר בוררות.


בירור הדין

בחילוקי הדעות שבין המשכיר והשוכר, הנקודה העיקרית העומדת בפנינו היא האם זכותו של המשכיר היא נכונה להביא פועלים אחרים, או מה שטוען השוכר שאם לא צבעתי טוב אזי אני מוכן לבצע את המשימה?

ואחר כך נתייחס לכל התביעות והתביעות שכנגד אחת לאחת.

קנס איחור פינוי דירה

לאחר העיון בטענות ובתיאורים שהובאו לבית הדין, בית הדין סבור, שהיות והיתה חריגה מלוח הזמן שבוע בהסכמה ועוד יומיים בגלל פיגור ולכן מגיע למשכיר שכר דירה עבור השבוע כפי שמצוין בתצהיר בסך 139$, וכן בית הדין מקבל את טענת המשכיר שהיה איחור ופיגור יומיים כי רק ביום רביעי בערב היתה דירה פנויה, נמצא שיש לשלם קנס פיגור עבור יום ג' וד' באותו שבוע בסך 120 $, ככה מתברר מדברי כל העדים.

סיוד  השוכר בעצמו או ע"י פועלים של המשכיר

ביחס לדמי הסיוד שעלו 3,000 ש"ח: היות והשוכר טען בפני המשכיר אם מה שצבעתי לא תקין, נביא מומחה ואם הוא יקבע שזה ככה אזי אני מוכן להמשיך ולסייד, וזה תואם את האמור בחוזה השכירות סע' 8 ס"ק ו', שבמקרה שיש חילוקי דעות בטיב העבודה אזי ילכו אל בורר מומחה, ולכן על המשכיר היתה מוטלת החובה לקיים, ולפי דברי השוכר המשכיר מיאן בכלל לשמוע. לכן סבור בית הדין שאין לחייב את השוכר בדמי הצביעה, כי הוא היה יכול לעשות בעצמו, אבל את שווי חמרי הסיוד יש להטיל על השוכר וליתן נאמנות לפועלים כמה עלו להם החומרים. ולהביא בורר מוסמך לקביעת טיב העבודה ניתן היה לעשות תוך זמן קצר ביותר, ללא כל משיכת זמן.

דמי פריצת המנעול

בנוגע להחלפת מנעול בדלת האחורית שעלותה היתה 200 ש"ח נראה לבית הדין שהיות והמפתח אבד אצל השוכר היה עליו להודיע בעוד מועד למשכיר, והיות והמשכיר היה בלחץ בגלל השוכר החדש, כפי שזה מופיע בתצהיר שלו, הוא נאלץ להחליף ולשבור את המנעול בעלות 200 ש"ח.

דמי תיקון שאר הליקויים

שאר תביעות המשכיר לליקויים שהיו צריכים לתקן בדירה, בית הדין מקבל את טיעוני השוכר שהם היו באחריות הקבלן לשנה ראשונה, כמו צביעת המעקה בדירה וכן תיקוני שפופרת האמבטיה, ומה גם שזה יכול להיחשב כבלאי טבעי. ביחס לשקע השרוף ישנה הכחשה בין הצדדים ולכן אין לחייב את התובע.

לסיכום: מהסכום הכולל שתובע מר א' 5,250 ש"ח יש לנכות דמי שכירות עבור שבוע 139$, פיגור שני ימים 120$, דמי החלפת מנעול 200 ש"ח, דמי חומרי הסיוד לפי הצהרת הפועלים, ואת היתרה צריך המשכיר לשלם לתובע עבור ההשקעה שלו בדירה להתקנת ארון מטבח וכוך.

יש לבצע את כל התשלומים לא יאוחר משלושים יום מעת הגעת פסק הבוררות לידיהם.

בית הדין רואה שנגרמה עגמת נפש לשני הצדדים ומקווה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

 הרב דוב ליאור                         הרב אהרון אליהו                הרב ישראל הירשנזון 

תגיות