בס"ד


מס. סידורי:134

דוד שמש של שכן על גג דירה מושכרת

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב הירשנזון ישראל
הרב אליהו אהרון
הרב אילוז שלום
תקציר:
שוכר שתבע פינוי דודי שמש של השכן  מגג הדירה המושכרת.
פסק הדין:
בית הדין קיבל את תביעת השוכר מכיוון שהגג כלול בשכירות.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ג אלול תשע"ב

תשע"ב/6

התובעים: עמותת א', המיוצגת ע"י א' (הוגש יפוי כוח), שוכרי מבנה.

הנתבעים: מש' ב', שכנים.

בנושא: פינוי דוד שמש מגגו של התובע.

טענות הצדדים:

התובע: העמותה שוכרת מבנה מאגודה. היות וקבלנו תרומה ע"מ להפוך את הגג של המבנה לתצפית עלינו על הגג וראינו שישנם דודי שמש של הנתבעים. הם כנראה בנו אותם לפני 7 חודשים, ומיד שהעובד שלנו ראה אותם הוא אמר להם לפנות אותם.

אנו תובעים את פינויים המידי של דוד השמש והקולטים.

הנתבעים: ראשית ברצוני לציין שאין התובעים בעלי המבנה אלא הם רק שוכרים אותו. כמו כן לפני זמן מה הם סגרו מרפסת מול חדר השנה שלנו, דבר היוצר רעש למשפחה. אומנם התנגדנו לסגירת המרפסת לבסוף וויתרנו תוך כדי הבטחה של התובע לבנות חלון אטום לרעש וגם שלא יהיה אפשר לראות דרכו, מה שלא בוצע בפועל.

היות ואנו וויתרנו אני אמרתי להם גם אתם תוותרו, מה עוד שאין אנו מוכנים כלל שיבנו בגג שלהם תצפית דבר שירבה לנו רעש ונזקים נוספים.

ברור הדין

פינוי דודי השמש של השכן מגג הדירה המושכרת

בית הדין רואה את התובע אע"פ שהוא רק שוכר את המבנה כגורם היכול לתבוע את פינוי דודי השמש מהגג של המבנה. הדבר פשוט שכל הפירות של המבנה מושכרים לתובע, כולל כל השטח של הגג.

דרישה למחילה הדדית

הטענה של הנתבעים "אנו וויתרנו תוותרו גם אתם" אינה מחייבת את התובע כלל, היות והדבר לא הותנה בין הצדדים. כל זה מבלי להכנס לשאלה האם יכל התובע לסגור את המרפסת אם לאו. היות והנתבעים הודו שהם וויתרו על ההתנגדות לסגירת המרפסת רק בתנאי שיבנה חלון אטום, ממילא אין הם יכולים לדרוש דבר נוסף מן התובע.

אמנם רשאים הם הנתבעים להגיש התנגדות לבניית התצפית על הגג לגורם המוסמך או לביה"ד כאן.

לסיכום: על התובע לבנות חלון אטום במרפסת כפי שהובטח תוך 14 יום מיום הגעת פסק הדין לידיו.

ולאחר שייבנה החלון על הנתבעים לפנות תוך 14 יום את דודי השמש.

(ימים אלו אינם כוללים שבתות וימים טובים).

בית הדין מקווה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

הרב ישראל הירשנזון                   הרב אהרן אליהו                          הרב שלום אילוז

תגיות

שונות - טענות הדדיות בבית משותף היקף הנכס המושכר - שוכר הדורש מהשכן לפנות את גג המושכר "לאו בעל דברים דידי את" - בשכן הטוען כלפי השוכר התובע מחילה - דרישה למחילה הדדית