בס"ד


מס. סידורי:1286

חלוקת שטח משותף שתחסום דרך שהחזיק בה אחר

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב מרקובסקי לוי יצחק
תקציר:
ראובן הפריש בגג הבנין חדר מתוך הדירה של חתנו לצורך הרחבה עתידית, והכניסה אליו הייתה בסולם אל הגג, ומשם דרך חלון החדר אל תוכו. שמעון בקש וקבל את הסכמת השכנים והעיריה להרחיב את דירתו לשטח ששייך לו על הגג. שמעון רוצה לבנות גם על חלקו בשטח המשותף. ראובן טוען שבניה במקום זה תחסום את המעבר לחדר דרך הגג וכי הוא הוחזק בו. התביעה התמשכה וניתן צו מניעה לבקשת ראובן. שמעון התעלם מהצו והמשיך בבניה. ראובן תובע הריסת הבניה.
פסק הדין:
בית הדין פסק שעל שמעון להשיב לראובן דרך ברוחב סביר כיוון שלא היה רשאי לחלוק את השטח המשותף באופן שמזיק לשותף אחר.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ג טבת תשע"ז

תגיות

חזקת תשמישין - זכות בעל החזקה שלא תופרע חזקתו חזקת תשמישין - זכות בעל החזקה שלא תופרע חזקתו גדריו - מדין מנהג זכות דרך - כשיש 'חיסור קרקע' חזקת תשמישין - פגיעה בזולת כיסוד הכרחי לחזקה דברים שיש בהם או שאין בהם חזקה - שימוש שמבטל כל שימוש אחר בקרקע חוק המקרקעין - סעיף 55 רכוש משותף דברים שיש בהם או שאין בהם חזקה - דברים שדרך להקפיד עליהם הצורך בטענה לביסוס החזקה - הצורך בטענה לביסוס החזקה התקופה הדרושה ליצירת החזקה - מיד התקופה הדרושה ליצירת החזקה - שלוש שנים הצורך במחאה למניעת החזקה - אי מחאה כראיה למחילת הניזק גדרה - זכות שימוש ולא בעלות התקופה הדרושה ליצירת החזקה - דעת הרמ"א דף יב - עמוד ב פרק יב - הלכה א בשותפים - בחלוקת הנכס סימן רמא - סעיף ב סימן קנג - סעיף יג סימן קנג - סעיף ב פרק ה - הלכה ה פרק ח - הלכה א דף נז - עמוד א סימן קעד - סעיף א סימן קעא - סעיף יא דף נט - עמוד א פרק ד - הלכה ד סימן קמ - סעיף טו סימן קנג - סעיף ג פירוש מקיים - הסכמה לבניה בשטח משותף כוללת הסכמה לחלוקת השטח המשותף שתגרום הבניה פרשנות בקנין - ספק בלשון הקנין פרשנותה כמחילה דברים שצריכים קניין - הסכמה לחלוקת שטח משותף חלוקת נכסים - הצורך בקנין על ההסכמה לחלוקה פירוש מצמצם - כשאין לשון מפורשת של הקנאה - מפרשים את הלשון כמחילה בפרשנות - ספק בלשון קנין - דינה כלשון מחילה עשייתו מכללא - כשיצא צו מניעה ההסכמה לחלוקה מותנית בהחלטת בית הדין בשותפים - כשלאחד השותפים יש נזק מהחלוקה גוד או אגוד - גוד או אגוד על פי דרישת אחד השותפים - כשאחד הצדדים ינזק מהחלוקה שיקולים לצורת החלוקה - השארת מעבר לנכס של אחד הצדדים זכות מעבר - הצורך להחזיק שלוש שנים עם טענה התקופה הדרושה ליצירת החזקה - בזכות מעבר הצורך בטענה לביסוס החזקה - בזכות מעבר התקופה הדרושה ליצירת החזקה - בהעמדת בהמה הצורך בטענה לביסוס החזקה - בהעמדת בהמה