בס"ד


מס. סידורי:1283

הזיק איטום מקולקל

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב מרקובסקי לוי יצחק
תקציר:
לראובן ושמעון יש גג משותף. ראובן בנה יחידת דיור על גגו. שמעון טוען שמאז הבנייה יש נזילות בדירתו וכנראה פועלי ראובן פגעו באיטום הגג שלו. ראובן טוען שידוע לו שהיתה רטיבות בדירת שמעון עוד לפני העבודות. שוכרי שמעון העידו שאכן היתה רטיבות עוד לפני העבודות אך מאז העבודות הפכה הרטיבות לנזילות.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי ראובן חייב בהוצאות תיקון הבידוד למעט הסכום שהיה שמעון מוכן לשלם עבור הפגמים שקדמו לנזק כיוון שיש ראיות שהנזק נגרם מהבניה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ג טבת תשע"ז

תגיות

לנזקים שגרם העובד - לנזקים שגרם העובד "איני יודע אם פרעתיך" - "איני יודע אם פרעתיך" חוסר יכולת בית הדין להגיע לחקר האמת - כשיש ספק מציאותי ראיות נסיבתיות - בממונות הוצאה מהמוחזק - הצורך בראיה ברורה בטענת ברי - כשהמוחזק טוען שמא בטענת ברי - כשהמוחזק טוען ברי שומת הנזק - דמי תיקון או דמי פיחות השווי של הניזק אומדנה כראיה - אומדנה ואומדנה דמוכח, היחס ביניהם ניזוק שהיה פגום טרם הנזק - כשהתכוונו להחליף את הניזוק בכל מקרה בנזיקין - נזק לחפץ שהבעלים התכוונו להחליפו בכל מקרה ניזוק שהיה פגום טרם הנזק - כשהניזוק המשיך לתפקד לאחר הנזק ניזוק שהיה פגום טרם הנזק - כשהחפץ הניזוק היה שבור עוד לפני הנזק שומת הנזק - שבור או מקולקל דף נה - עמוד ב סימן תח - סעיף ב פרק ד - הלכה ב שפח - הלכות מאבד ממון חבירו בידיו ומוסר ומלשין - סעיף טו אין שליחות לדבר עבירה - להזיק חוסר יכולת בית הדין להגיע לחקר האמת - במצב של טענת ברי כנגד אומדנה של בית הדין הבחנה בין חפץ שעומד לתיקון לחץ שאינו עומד לתיקון חיוב בדיני אדם או בדיני שמים בנזיקין - נזק לחפץ פגום שומת הנזק - הבחנה בין עמד לתיקון לפני הנזק ללא עמד אומדנה כראיה - בנזיקין אומדנה כראיה - אי אפשר לחייב על פי אומדנה טענות שדינם כ"איני יודע אם פרעתיך" - ספק אם תיקן נזק שעשה תיקון הנזק - ספק אם תוקן כראוי תוקפה - קובעת בוודאות מקור נזק באיטום בטענת ברי - כשהמוחזק טוען ברי אך בית הדין מסופק שמא הוא טועה בבנייה - נזק לאיטום של השכן שתחתיו בבית ועלייה - בנה והזיק לאיטום של השכן שתחתיו אין שליחות לדבר עבירה - שליח המוחזק לעבירה עשייתו מכללא - הסכמת שכן לבנייה כתנאי שהבונה יתקן כל נזק שיגרם לנזקים שגרם העובד - הבחנה בין שכיר לקבלן בטענת ברי - כשהמוחזק טוען ברי אך בית הדין מסופק שמא הוא טועה