בס"ד


מס. סידורי:1282

גבייה מערב כשהמלווה שמא והערב ברי וקיום שטר על ידי גרפולוג

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב דרברמדיקר אברהם
תקציר:
מלווה תובע הלוואה מהערב עקב בריחת הלווה. למלווה שני שטרות השונים זה מזה, הראשון צילום והשני מקור. לאחר ההסכם הראשון נרשמה הערת אזהרה על דירת הערב אך ההסכם השני נעשה לאחר ביצוע הערת האזהרה. הערב טוען שהשטר הראשון פרוע והשני מזוייף, למלווה אין טענת ברי שהשטר אינו מזוייף. חתימת הערב קוימה על ידי מומחה לזיהוי פלילי. בשטרות התגלו ריעותות נוספות.
פסק הדין:
בית הדין פסק שאין להוציא ממון על סמך השטר וכי יש לפשר בעניין הערת האזהרה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ב כסלו תשע"ז

תגיות

"פרעתי" - כשהנושה טוען "איני יודע" עדות מומחה - היזקקות בית דין למומחה גדרה - שאינה בגדר עדות גדרה - גם מפי פסול לעדות עדות מומחה - עדות מומחה בטענת שמא - הצורך בטענת ברי תוקפה - מומחה לכתבי יד לצורך בחינת כתב ידו של אחד מבעלי הדין סימן סט - סעיף ב פרעתי - כנגד כתב ידו דף יח - עמוד ב סימן נט - סעיף א בשטרות - כל שטר עומד לפרעון דרך הקיום - השוואת חתימות דרך הקיום - בכתב ידו סימן מו - סעיף ג סימן מו - סעיף ד סימן מו - סעיף ז סימן מו - סעיף יט בטענת שמא - כשהמוציא מגובה בשטר כשהמוחזק טוען ברי - כשהמוחזק טוען ברי מזוייף - הבחנה בין טענת מזוייף לטענת פרוע פרעתי - הבחנה בין טענת פרעתי לטענת מזוייף כשהמוחזק טוען ברי - הבחנה בין טענת פרעתי לטענת מזוייף בשטרות - חזקת כשרות השטר תקנות שונות - קיום שטר כשהמוציא מגובה בשטר - הבחנה בין שמא טוב לשמא לא טוב כשהמוציא מגובה בשטר - כשהמוחזק טוען ברי טענות בהרשאה - אם טענת שמא של התובע בטענה שהמורשה עשה והוא לא ידע טובה או לא כשעדים תומכים בטענת המוציא - כשעדים תומכים בטענת המוציא בטענת ברי - טענת שמא המגובה בעדים - דינה כטענת ברי כשעדים תומכים בטענת המוציא - הבחנה בין שמא טוב לשמא לא טוב בערבות - מנהג לברר טלפונית אם הערב הוא החתום על השטר מזוייף - מזוייף כשהמוציא מגובה בשטר - הבחנה בין שטר בעדים לשטר כתב ידו דרך הקיום - הבחנה בין קיום חתימות העדים שקיום חתימת בעל השטר דרך הקיום - סימנים דרך הקיום - הבחנה בין שטר רגיל לשטר שטוענים נגדו מזוייף או פרוע בשטרות - כשבעל השטר טוען שמא פגימת השטר - הוצאת מספר שטרות דומים פגימת השטר - טענת שמא של מוציא השטר שטר מזוייף - ראו שחיזר אחר עדים לזיוף - השטר פסול על ידי מומחה - על ידי מומחה על ידי מומחה - מומחה שפסול לעדות על ידי מומחה - קיום על ידי מומחה שלא על פי כללי הקיום הרגילים תוקפה - לא כראיה ודאית השבת המשכון - כשהמלווה טוען שמא על החוב