בס"ד


מס. סידורי:1280

סחורה שלא שולם עליה ונשרפה

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב בוטרמן אברהם
תקציר:
חברת שיווק סכמה עם בעל מכולת על אספקת סחורה. בהסכמים כאלה נהוג שמקבל הסחורה רשאי לחזור בו ולהשיב את הסחורה והצדדים סכמו שהתשלום עבור כל הזמנה יעשה בעת ההזמנה הבאה.בעת ההזמנה השניה שלם בעל המכולת עבור ההזמנה הראשונה ובעת ההזמנה השלישית בקש לדחות את התשלום עבור ההזמנה השניה בשבוע, בתוך אותו שבוע נשרפה החנות. חברת השיווק תובעת את התשלום עבור כל הסחורה וטוענת שבעל המכולת ערב לסחורה בערבות אישית. בעל המכולת טוען שהסחורה היתה עדיין בבעלות חברת השיווק שכן היה רשאי להשיבה לחברה.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי על בעל המכולת לשלם רק עבור הסחורה שנמכרה כבר והעריך את הסכום. הטעם הוא שהבעלים על הסחורה, כפי שהתנתה החברה, היתה החברה, והשרפה פרצה באונס ואין על בעל המכולת אחריות באונס והערבות שקבל בעל המכולת הינה אך ורק על חובות המכולת ולא על הסחורה וכאן המכולת עוד לא התחייבה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ב כסלו תשע"ז

תגיות

חוסר יכולת בית הדין להגיע לחקר האמת - כשיש ספק מציאותי הוצאה מהמוחזק - בספק בפסיקת הלכה "בין לדין בין לפשרה" - שמאפשר הכרעה על פי אומדן הוצאה מהמוחזק - "המוציא מחברו עליו הראיה" שומר שכר - סרסור עשיית פשרה - הוצאה מהמוחזק כשיקול לפשרה גדרה - שכל הנאה שלו דף פא - עמוד א באונס - באונס באונס - הבחנה בין מקח שנמכר בקלות למקח שאינו נמכר בקלות באונס - חברה שמוכרת לבעלי חנויות, גדר בעלי החנויות גדרו - חברה שמוכרת לבעלי חנויות - גדרם של בעלי החנויות באונס - הבחנה בין נאנס בהליכתו לנאנס בחזרתו אחריות הסרסור - כשואל אחריות הסרסור - כשומר שכר גדרה - סרסור כשואל סוגי אונס - שריפה מצבים שהם אונס - שריפה גדרו - כששלם על הסחורה תנאים בסרסור - שהמקח יהיה של הבעלים הראשון עד שישולם על הסחורה בפועל שכר ערבות - נוסח ממנו עולה כי ערבות הסרסור היא לא על הסחורה אלא על חובותיו למוכר אחריות הסרסור - בעלות הסרסור על הסחורה שכבר מכר אחריות הסרסור - כלוקח דף לא - עמוד ב פרק ב - הלכה ח סימן קפו - סעיף ב