בס"ד


מס. סידורי:1279

בנייה כנגד חלון והאפלתו

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב מרקובסקי לוי יצחק
תקציר:
לראובן חלונות ודלת פתוחים לגג שמעון אותם בנו הדיירים הקודמים. בהסכמת ראובן בנה שמעון על הגג שני חדרים ומרפסת. לאחר זמן החל שמעון בעבודות לבניית חדרים במרפסת. ראובן תובע שלא יבנה חדרים במרפסת שכן בכך הוא חוסם את האור והאוויר מהחלון ומהדלת.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי על שמעון להרחיק ד' אמות מחלונו ודלתו של ראובן וכי על ראובן לאטום את חלונותיו ודלתו ולהחליפם בחלונות הנפתחים כלפי מעלה על מנת שלא להזיק לשמעון בהיזק ראיה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ה' תמוז תשע"ו

תגיות

מעשים על פיהם ניתן לאמוד קיום מחילה - שתק ולא העיר הוצאה מהמוחזק - בספק בפסיקת הלכה זכות העיכוב של השכן הניזק - בהיזק ראייה בנזיקין - בנזקי שכנים הצורך במחאה למניעת החזקה - הצורך במחאה למניעת החזקה הצורך במחאה למניעת החזקה - בנכס שבעת יצירת החזקה לא היה בו שימוש זכות העיכוב של השכן הניזק - זכות העיכוב של השכן הניזק הצורך בטענה לביסוס החזקה - הצורך בטענה לביסוס החזקה התקופה הדרושה ליצירת החזקה - מיד התקופה הדרושה ליצירת החזקה - שלוש שנים הצורך במחאה למניעת החזקה - אי מחאה כראיה למחילת הניזק דף כג - עמוד א סימן קנה - סעיף כד סימן קנד - סעיף ג פרק ז - הלכה ו סימן קנד - סעיף ז הצורך במחאה למניעת החזקה - טענת הניזק שלא ידע שיכול למחות דף נט - עמוד ב ספק בחזקת תשמישין - על מי מוטלת חובת הראיה בספק אם נוצרה חזקת תשמישין סימן קנד - סעיף יב שתיקה כהודאה - טוען ששתק כיוון שטענתו מגובה בשטר סימן קנד - סעיף טו דברים שיש בהם או שאין בהם חזקה - היזק ראיה דברים שיש בהם או שאין בהם חזקה - בחלון פתוח, הבחנה בין חזקה על היזק ראיה לחזקה על אי האפלת החלון במחלוקת ראשונים - אין ספק של יחיד מוציא מידי ודאי של רבים מקרים שיש בהם "קים לי" - זכות בעל הנזק לסמוך על הפוסק שחזקתו בנזק היא חזקה הצורך במחאה למניעת החזקה - אפשרות למחות על נזק העתיד להיגרם טוענים ללוקח - טוענים ללוקח שהמוכר פייס את הניזק טוענים ללוקח - הבחנה בין נזק עתידי לנזק הווי טוענים למחזיק - טוענים ללקוחות טוענים למחזיק - אם טוענים דבר שאינו שכיח טוענים ללוקח - אם טוענים דבר שאינו שכיח התקופה הדרושה ליצירת החזקה - במניעת אור (האפלה) דברים שיש בהם או שאין בהם חזקה - מניעת אור (האפלה) בנזיקין - בחזקת תשמישין חזקה (השערה משפטית) בנזקי שכנים - "אין אדם עשוי שסותמין אורו בפניו ושותק" התקופה הדרושה ליצירת החזקה - הבחנה בין סתימת חלון להאפלתו מניעת אור (האפלה) - איזו בנייה נחשבת מניעת אור (האפלה) היזק ראייה - חזקה על הנזק מניעת אור (האפלה) - חזקה על הנזק דברים שיש בהם או שאין בהם חזקה - חלון חזקת תשמישין - זכותו של בעל החזקה להרחבת היקפה במניעת אור (האפלה) - הבחנה בין האפלת חלון עם חזקה להאפלת חלון עם שטר או ראיה במניעת אור (האפלה) - במניעת אור (האפלה) במניעת אור (האפלה) - כשהחזקה מכח טענינן גדרה - כמחילה או כהודאה הצורך במחאה למניעת החזקה - אי מחאה כראיה להודאת הניזק שבדין מזיקו המזיק חזקת תשמישין - העברת החזקה עם הנכס פרשנות - הסכמת שכן לבנייה אינה מהווה מחילה על טענת מניעת אור (האפלה) ואויר הצורך במחאה למניעת החזקה - הבחנה בין שתיקת הניזק לסיוע של הניזק "אנן טענינן" - טוענים ללוקח