בס"ד


מס. סידורי:1278

ניכוי בדמי השכירות עקב רטיבות ותיקון שנעשה ע”י השוכר

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב בוטרמן אברהם
תקציר:
ראובן שכר דירה. לאחר שהיתה רטיבות התנה בחוזה לשנה נוספת שהדבר יתוקן. המשכיר תקן את התקלה בסוף החורף. ראובן תובע ניכוי חצי חצי מדמי השכירות עבור התקופה בה סבל מהרטיבות וכן תשלום עבור צביעת התקרה שבצע לאחר שהמשכיר התחמק, לטענתו, מביצועה. המשכיר טוען שהמצב לא היה גרוע כפי שמתאר ראובן ומוכן לשלם סכום מסוים עבור עגמת הנפש, המשכיר מסרב לשלם עבור הצביעה שכן היה עושה זאת בעצמו לו ידע ובחוזה נאמר שאין לשוכר לערוך שינויים במושכר בלי רשות וכי אם יעשו כן אין הם זכאים לפיצוי.
פסק הדין:
בית הדין ניכה לשוכר סכום מסוים מדמי השכירות וחייב את המשכיר לשלם לשוכר עבור הצביעה על פי שומת בית הדין.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ח תמוז תשע"ו

תגיות

גדרה - כמכר סוגי מומים - עובש חובת המשכיר לתקן את המום - כששוכר מתקן בעצמו ומנכה את עלות התיקון סימן שי - סעיף א סימן שיד - סעיף א פרק טו - הלכה ד סימן שכא - סעיף א סימן שכא - סעיף ב דף קג - עמוד ב סוגי מומים - רטיבות מום בנכס המושכר - ניכוי מדמי השכירות מחמת המום חובת המשכיר לתקן את המום - חובת התיקון חובת ההודעה המוקדמת לפני טיפול עצמאי - חובת ההודעה המוקדמת לפני טיפול עצמאי במום אי עמידת המשכיר בחובתו לתקן - קיזוז מדמי השכירות אומדנה בשכירות - אומדנה שלא חכר שדה על דעת שאם יהיה מום יפסיד כל השקעתו אי עמידת המשכיר בחובתו לתקן - הבחנה בין הושלם הנזק ללא הושלם וניתן לתיקון אי עמידת המשכיר בחובתו לתקן - הבחנה בין מצב שחייב המשכיר לתקן למצב שאין עליו חובת תיקון אי עמידת המשכיר בחובתו לתקן - הבחנה בין מצב שהמושכר אינו ראוי לשימוש לראוי לשימוש על ידי הדחק אי עמידת המשכיר בחובתו לתקן - שומת הקיזוז מדמי השכירות מום בנכס המושכר - זכותו לשיפוי כשתקן בעצמו מום בנכס המושכר - כשבחוזה יש סעיף המשייך כל שיפוץ של השוכר למשכיר ללא תשלום סוגי תנאים - "כל שיפוץ או תיקון שיעשה ע”י השוכרים, יהיה לקנינו של המשכיר, והשוכרים לא יהיו זכאים לכל החזר" הפרת התנאי - זכות השוכר לצבוע כשהמשכיר לא עמד בהתחייבותו