בס"ד


מס. סידורי:1276

פינוי זמני של המושכר לצורך טיפול בכוורת דבורים

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב מרקובסקי לוי יצחק
תקציר:
לדירה מושכרת נכנסו דבורים מהחור של המזגן ובנו כוורת במזגן. לאחר שהתקבלו תלונות מהשכנים אטם המשכיר את החור והדבורים הסתובבו בתוך הדירה. השוכר התלונן על הדבורים. המשכיר מבקש שהשוכר יפנה את הדירה לצורך טיפול בבעיה. השוכר מבקש לנכות מדמי השכירות את הימים בהם לא ידור במושכר או לדאוג לטיפול מקצועי שלא יצריך יציאה מהמושכר.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי אם יש צורך בהדברה מקצועית עלותה מוטלת על המשכיר ואילו אם די בהדברה פשוטה עלותה מוטלת על השוכר ובכל מקרה אם יש צורך בפינוי המושכר יש לנכות ימים אלו מדמי השכירות.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ד אב תשע"ו

תגיות

הוכחתו - ספק בקיומו של מנהג חזקה (מוחזק) בשכירות - ראיית המשכיר כמוחזק במקרקעין דברים שצריך המשכיר להעמיד במושכר - לפי המנהג במקרקעין - ראיית המשכיר כמוחזק במקרקעין חובת המשכיר לתקן את המום - בשכירות מסוימת - בית זה דברים שצריך המשכיר להעמיד במושכר - מעשה אומן דברים עיקריים בבית - דברים עיקריים בבית מנהג בשכירות - קובע את גדרי חובת המשכיר להעמיד את המושכר סימן שיב - סעיף יז דף קא - עמוד ב סימן שיד - סעיף א סימן שיד - סעיף ב פרק ו - הלכה ג סימן שיז - סעיף ב פרק ה - הלכה ו חובת המשכיר לתקן את המום - חובת התיקון סימן שיב - סעיף טו אי עמידת המשכיר בחובתו לתקן - קיזוז מדמי השכירות כשהמום מנע שימוש בשכירות בתים - מום בגוף המבנה על המשכיר ומום בהשתמשות על השוכר סוגי מומים - דבורים כשהמקרה שונה מהנהוג - כשאין מנהג ברור חוזרים לעיקר הדין דברים שצריך המשכיר להעמיד במושכר - מום שניתן לתקנו במעשה הדיוט אך הדבר יצריך עזיבת המושכר לכמה ימים סימן שיב - סעיף ב חובת המשכיר לתקן את המום - בשכירות שאינה מסוימת - בית סתם במקרקעין - הבחנה בין מחלוקת בזמן השכירות למחלוקת לאחר השכירות חזקה (מוחזק) בשכירות - הבחנה בין מחלוקת בזמן השכירות למחלוקת לאחר השכירות בשכירות בתים - על המשכיר לתקן מומים שקרו בזמן השכירות גם בשכירות מסוימת - בית זה חובת המשכיר לתקן את המום - הבחנה בין מום למום שבא מחמת המשכיר חובת המשכיר לתקן את המום - קיזוז מדמי השכירות כשהתיקון מצריך פינוי זמני של השמושכר חובת המשכיר לתקן את המום - הבחנה בין תשלום לאחר השכירות לתשלום מראש סוגי תנאים - תנאי שהתשלום יהיה מראש בשכירות בתים - מנכים דמי ימים שהמושכר בתיקון ואינו ניתן לשימוש