בס"ד


מס. סידורי:1273

לווה בשביל חברו

שם בית דין:נתיבות המשפט
דיינים:
הרב אהרון רון אל
הרב אבירם ערן
הרב נתן אסף
תקציר:
התובע הלווה לנתבע סכום מסוים וציין כי הוא סומך עליו וקבל צ'קים של צד ג'. הצ'קים חזרו ונשאר סכום שלא הצליחו לגבותו. התובע תובע מהנתבע את הסכום החסר. הנתבע טוען שהוא רק ערב וכי ההלוואה היתה עבור צד ג'.
פסק הדין:
בית הדין חייב את הנתבע במלוא הסכום הן מצד הערבות והן מצד שההלוואה ניתנה על פיו, בנוסף חייבו בית הדין בהוצאות הגביה שהוציא התובע.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ד כסלו תשע"ו

פסק דין

בדין ודברים שבין: התובע

                  לבין: הנתבע

לאחר חתימה על שטר בוררות ושמיעת טענות ומענות הצדדים להלן החלטת ביה"ד:

תיאור העובדות:

הנתבע ביקש הלוואה מהתובע לפני כשנה וחצי בתור גמ"ח בסך 22,000 ₪ ועבורם קיבל צ'קים של צד ג', לטענתו הדגיש בפניו כי הוא סומך עליו, הצ'קים חזרו, ניסו ביחד לגבות את החוב סה"כ התקבלו 13,500 ₪, נשאר חוב של  8500 ₪ ותובע את הכסף מהנתבע. הנתבע רואה עצמו כערב ומודע שסמך עליו, ההלוואה היתה עבור צד ג' למטרת שותפות ביניהם שלא צלחה, והשתדל להחזיר את החוב.

החלטת ביה"ד:

א.      פירעון החוב מוטל במלואו על הנתבע הן מצד ערבות, והן מצד "הוציא הוצאות על פיו", ולכן מוטל עליו להשלים את יתרת החוב.

ב.      לכן על הנתבע לשלם סך 8500 ₪ בארבעה תשלומים.

ג.      על התובע מוטלת החובה לגבות את הצ'קים מבעל הצ'קים, וכשיוחזרו תמורתם עליו להעביר לנתבע כל מה שהוציא עבור מימוש פירעון ההלוואה.

באנו על החתום

(-) הרב רון אל אהרון, אב"ד               (-) הרב ערן אבירם, דיין                     (-) הרב אסף נתן, דיין

תגיות