בס"ד


מס. סידורי:1272

דמי ועד בית בדירה מחולקת

שם בית דין:נתיבות המשפט
דיינים:
הרב אבירם ערן
תקציר:
צד א' הינו ועד הבית בבניין בו לצד ב' יש דירה מחולקת. צד א' תובע מצד ב' דמי ועד בית עבור שתי דירות מעתה ואילך. צד ב' טוען כי אין לחייבו בדמי ועד בית נוספים שכן רכש את הדירה על דעת כן ועל סמך הוראה שניתנה, כמו כן טוען שאין משמעות מבחינת הועד לזוג נוסף הגר בדירה קטנה וכי מעולם לא התבקש לשלם תשלום זה.
פסק הדין:
בית הדין פסק על פי המנהג שכל משפחה הגרה בבניין חייבת בדמי הוועד שכן נהנית משירותיו ועל כן השוכרים בדירה המחולקת חייבים לשלם דמי ועד בית.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ב' אדר ב תשע"ד

החלטה

בדין ודברים שבין צד א'

                 לבין צד ב'

לאחר שהצדדים חתמו בפני על שטר בוררות כבורר יחיד להכריע להם בענין חיוב דמי ועד בית בדירה של צד ב' ולאחר שמיעת טענות הצדדים להלן ההחלטה:

תיאור הטענות:

צד א' תובע מצד ב' תשלום עבור ועד בית לשתי יחידות מאחר ודירתו מחולקת לשתי דירות המשמשות לשתי משפחות נפרדות, וכל משפחה נהנית ומשתמשת בשווה בשירותי הבנין, התביעה מתייחסת מכאן ואילך ולא על שנים עברו, בעקבות דרישות חוזרות של השכנים.

לטענת צד ב' אין הוא צריך לשאת בתשלום כפול מאחר שקנה את הדירה המחולקת על סמך הוראת מו"צ הקהילה אז, שאין חיוב כפול, דבר המהווה עבורו הפסד כספי והברחת שוכרים בשל עלויות נוספת, ובנוסף אין הפסד ומשמעות לעוד זוג בדירה כה קטנה, וגם לא דרשו זאת מעולם.

החלטה:

א.      המנהג הוא שחיוב תשלום ועד בית נגבה לפי דירות, ללא קשר לגודל הדירה ולגודל המשפחה או למיצוי ההנאה מהוצאות הבנין.

ב.     נחלקו השו"ע והרמ"א (קנ"ד ב') האם מותר להוסיף דיירים נוספים בשכנות, בזמן שהדירה מחולקת מבפנים, לדעת השו"ע יכולים השכנים למחות בהוספת דיירים נוספים אם אינם סמוכים על שולחנו, ולרמ"א אם החלוקה פנימית ניתן להוסיף דיירים על אף שהמשפחות שונות.

ג.     מחלוקת זו אינה קשורה לחיוב תשלום ועד בית לכל משפחה בנפרד עקב שימושה והנאתה מכלל שירותי הבנין, כך גם שותפות המשפחה הגרה ביחי"ד היא כשכנים לכל ענין והחלטה בבנין.

ד.      לכן דירה מחולקת - נחשבת לשתי דירות נפרדות כשם שהמשפחות הגרות בהם נפרדות. והוצאות ועד הבית מוטלות במלואן על כל יחידה בנפרד, (וכך פסק הרב יורם כהן שליט"א בגליון ביה"ד טבת תשע"א) למעט הוצאות מיוחדות לתיקון הבנין כגון זיפות וכיו"ב (בכל מקרה לגופו) שיש לשלם כדירה אחת.

ה.      בנידון דידן, תביעת תשלום ועד הבית מופנה כלפי הדיירים בפועל (שוכרים) ואין תביעת ממון כלפי בעל הדירה (המשכיר).

ו.       אמנם צד ב' מחויב מהחוזה הבא שיכרות עם שוכרים בכל אחת מהיחי"ד לציין בחוזה שהדירה מושכרת לא כולל תשלום לועד בית, ומוטל על השוכר לשלמו, או לחילופין לשכלל את דמי השכירות עם ועד בית, ולהעבירם בעצמו.

באתי על החתום

ערן אבירם, דיין

תגיות