בס"ד


מס. סידורי:1234

אחריות דייר על נזק שנגרם לפני הגעתו לבניין

שם בית דין:עיון המשפט
דיינים:
הרב דוידזון אליעזר
תקציר:
דייר הצטרף לבניין שהיתה בו תקלה שלא טפלו בה זמן רב. הדיירים החליטו לתקן את התקלה. הדייר טוען שאין לחייבו בדמי התיקון כיוון שהדיירים כבר התחייבו בתיקון עוד לפני הגעתו לבניין.
פסק הדין:
בית הדין חייב את הנתבע לשלם את חלקו מחמת הספק.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ב' אלול תשע"ז

מעשה בבניין מגורים בשכונה חרדית בת כ20 שנה, צינור ביוב באחד הצדדים היה מקולקל, וסחבו כך שנים רבות. עד שבתקופה האחרונה החליטו לתקנו מחמת הנזקים המצטברים עם השנים החולפות מחמתו. בשכונה זו וסביבתה נהגו שתיקוני צנרת מוטלים על האגף המשתמש באותה צנרת. באותו בניין היו בעבר 4 קומות. ועם הזמן בא אדם וקנה את הגג ובנה שם דירה, וגם הוא משתמש בצינור ככל הדירות. ויש לדון אם על בעל הגג להשתתף בתיקון התקלה שהיתה לפניו. או שחוב זה מוטל על אלו שהיו שם בזמן שארעה התקלה.

כללי תיקון תקלות ברכוש משותף

החוב המוטל על השותפים לתקן את הרכוש המשותף, מקורו מחמת שתי סיבות נפרדות זו מזו. האחת משום שכל אחד מתחייב לשלם את הוצאות השמירה על הרכוש המשותף, ובכללם גם תיקונים הנדרשים. ועל דעת כן נשתתפו. והשניה מחמת שהשותף עצמו נצרך לתיקון הצינור שלו שנתקלקל. ופעמים שיש נפק"מ בין טעמי החיוב. וכגון אם הקלקול היה גדול עד כדי שהיה אסור להשתמש בו במצבו הקיים כאשר הוא מקולקל, מחמת נזק גדול שנגרם מכל שימוש באותו צינור וודאי עליו להשתתף בתיקון, כיון שהוא נזקק לאותו תיקון. אך כאשר מדובר בתיקון נזק ישן, אין משמעות לכל שימוש בפני עצמו, ואין כל שימוש נוסף גורם נזק. הרי אינו אלא חוב בעלמא, חוב שכל אחד מהשותפים התחייב ליתר שותפיו לתקן את הרכוש המשותף. ויש לדון על אותו החוב אם חל גם עליו או לא.

חלוקת החוב בין השותפים

נהגו לחלק תשלומי תיקונים אלו שווה בשווה בין הדיירים המשתמשים באותו צינור. ואף שחוקי המדינה קבעו שכל השותפים משתתפים בתיקונים הנדרשים, גם אלו שאינם משתמשים בצינור זה. וגם קבעו להשתתף לפי גודל הדירה. היינו שדיירי דירות גדולות משלמים יותר מדיירי הדירות הקטנות. מכל מקום לא נהגו כך, אלא כל השותפים המשתמשים בו משתתפים שווה בשווה. והוא חוב המוטל על השותפים שהרי על דעת כן נשתתפו.

בעל הגג טוען שהחוב הוטל עליהם עוד טרם בא למקום ההוא, וכבר הוקבעה חלוקת החוב שהיה מוטל עליהם. וההצטרפות שלו לשותפים אינה מחייבת אותו לשלם חובות ישנים. והרי זה כעין זקפו עליו במלווה שהפך לחוב ממוני בעלמא.

אמנם למעשה יש לחייבו להשתתף בהוצאה זו ולשלם את חלקו עמהם. כיון שאין מנהג ברור למקרה זה, לא ניתן לקבוע שנקבע להם חוב. והרי זה כדין כל קלקול שכל השותפים חייבים להשתתף בו. ועוד יש להוסיף, שאם היה זה ספק, הרי קביעת חוב זה על השותפים הקודמים אינו אלא ספק. ומספק אינם חייבים לשלם חלקו. ושוב חזר הדין שכל השותפים חייבים יחד לשלם את התיקון, ואין בעל הגג רשאי לפטור עצמו. אמנם אם הצטברו נזקים ישנים מהעבר, טרם השתתף עמהם, פעמים שאינו חייב לשלם על אותם הנזקים שהצטברו. שהרי זה בא מחמת רשלנותם בשמירה על הרכוש המשותף, ויש לדון בכל מקרה שהצטברו נזקים ישנים לגופו.

תגיות

נושאים