בס"ד


מס. סידורי:1206

אי ציות לפסק דין ואי קיום התחייבויות לבית הדין

שם בית דין:דרכי תורה - בראשות הרב אשר וייס
דיינים:
הרב וייס אשר
הרב לנדמן צבי
הרב טולדאנו עובדיה יוסף
תקציר:
בפסק דין קודם שניתן בנידון פסק בית הדין כי על הנתבע לשלם לתובע סכום מסוים בתוך שלושים יום. הנתבע בקש דיון נוסף והארכה לקיום הפסק. בית הדין קבע מועד לקיום הפסק והורה לנתבע לחתום על יפוי כח בלתי חוזר בפני עו"ד מטעם בית הדין. הנתבע לא שעה להוראות בית הדין גם כאשר בית הדין חזר על החלטתו פעם נוספת.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי הנתבע הינו בחזקת "לא ציית דינא" וכי התובע רשאי לממש את זכויותיו בכל מקום שיחפוץ.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: א' תמוז תשע"ז

בנידון זה ניתן פסק דין קודם. לפסק הקודם לחץ כאן.

מס׳ תיק: 167 ע״ו

התובע: הרב א'

הרב הנתבע: הרב ב'

ביום כ״ה טבת תשע״ז (23-1-2017) ניתן פסק דין בו חוייב הנתבע לשלם לתובע $227,500 (מאתיים עשרים ושבע אלף וחמש מאות דולר) בניכוי סך 17,000 , תוך 30 יום ממועד מתן פסה״ד.

ביום ט״ז אדר תשע״ו (14-3-2017) הונחה בפנינו בקשת הנתבע לקיום דיון נוסף ומתן הארכת מועד ביצוע התשלום.

ביום כ״ב אדר תשע״ז (20-3-2017) הופיעו הצדדים בביה״ד והנתבע ביקש להאריך את מועד ביצוע פסה״ד.

ביום ט׳ ניסן תשע״ז (5-4-2017) ניתנה החלטה להארכת מועד ביצוע פסה״ד עד ליום כ״ו ניסן תשע״ז (22-4-2017) והוראה לנתבע לחתום באופן מיידי על יפוי כח בלתי חוזר בפני עו"ד שמונה ע״י ביה״ד.

מאחר והנתבע לא פעל בהתאם להחלטות ביה״ד, ניתנה החלטה נוספת ביום כ״ו אייר תשע׳׳ז (22-5-2017) לפיה על הנתבע לחתום על יפוי כח אצל עוה״ד תוך 3 ימים ובמידה ולא ייעשה כן, הרי שביה״ד יתן החלטות מתאימות.

ביום א׳ סיון תשע״ז (26-5-2017) הונח בפנינו מכתב נוסף מהנתבע בו הוא מבקש הארכה נוספת של 10 ימים.

למרות האמור, עד ליום זה לא נפרע החוב והנתבע לא מילא אחר הוראות ביה״ד כמתחייב.

החלטה

ביה״ד קובע כי הנתבע הינו בחזקת לא ציית דינא והתובע רשאי לממש את זכויותיו בכמ״ש.

באעה״ח ביום א׳ תמוז תשע״ז (25-6-2017)

( - ) צבי לנדמן - דיין                    ( - ) אשר וייס - גאב״ד                  ( - ) עובדיה יוסף טולדאנו - דיין


בנידון זה ניתן פסק דין קודם. לפסק הקודם לחץ כאן.

תגיות