בס"ד


מס. סידורי:1173

קבלן שטוען שנתאנה במחיר

שם בית דין:נתיבות שלום בית שמש
דיינים:
הרב גולדברג אליהו
הרב קרויזר מנחם
הרב עזרן מרדכי
תקציר:
התובע החל בבניית תוספת בדירת הנתבע. התובע טוען כי אינו בקי בעבודות מעין אלו ולכן קבע את המחיר בהתייעצות עם קבלן אחר והוריד את המחיר עוד יותר עקב הצעה אחרת שקבל הנתבע. התובע טוען כי המחיר אינו משתלם לעבודה כזו ודורש תוספת תשלום להשלמת הבניה ותיקון הליקויים. הנתבע טוען כי ישנם ליקויים בבניה וכן נזקים מהאיחור של התובע שלא הודיע שיאחר. הנתבע דורש השלמת הבניה ותיקון הליקויים.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי כיוון שאכן המחיר נמוך בהרבה מהמקובל וכיוון שיש בדבר ספק הלכתי אין חובה על התובע להשלים את הבניה והנתבע אינו חייב להוסיף על התשלום. אם יחליטו הצדדים על המשך העבודה יקבעו מחיר נפרד עבור העבודה שנותרה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך:

תיק מס': 114-01

פסק דין

בדין ודברים בין התובע: א', ובין הנתבע: ב'.

בענין טעות בהערכת עלות עבודת שיפוץ ותוספת בניה.

תאור העובדות

הצדדים קיבלו קנין וחתמו על שטר בוררות.

טענות התובע: הנתבע פנה אלי בהמלצת רבו, שאבצע לו תוספת בניה בביתו כ-50 מ"ר, כיוון שאיני בקי בתכנון ותמחור עלויות הבניה פניתי לקבלן ערבי שהכרתי שהעריך את עלות הבניה בס"ך של 80,000₪. הנתבע אמר לי שהוא קיבל הצעה מקבלן אחר בס"ך של 77,000 ₪ לא כולל אלומיניום. לבסוף הסכמתי להוזיל את ההצעה ל75,000 ₪ כולל אלומיניום, מכיוון שאני גם הקבלן וגם הפועל סברתי שבסופו של דבר ישתלם לי, וסגרנו את העיסקה.

במהלך העבודה נוכחתי לדעת כי הסכום שסיכמנו לא יספיק למימוש תוכנית העבודה, בברור שערכתי עם הקבלן שהציע לנתבע את הצעת המחיר הנמוכה מהצעתי המקורית, התברר לי כי ההצעה היתה לשלד ולא לגמר העבודה, מה עוד שרק עלות החומר והפועלים היא כמעט 70,000 ₪.

בברור שערכתי עם מספר קבלנים, הובהר לי כי עלות עבודה זו עד הגמר שוויה הריאלי כ- 150,000₪.

אני תובע שהנתבע יוסיף לי 75,000 ₪ בעבור ביצוע העבודה ותיקון הליקויים עד לשביעות רצונו, משום שזהו מחירה הריאלי.

טענות הנתבע: מעיקרא חששתי לקחת את התובע כקבלן משום שאינו מנוסה בניהול פרויקטים מסוג זה, אלא שבהפצרת הרב שלי הסכמתי.

בסיכומו של דבר ישנם ליקויים כדוגמת קיר עקום, ריצוף לא ישר וכד', ובידי דו"ח ליקויים מפורט שנעשה ע"י איש מקצוע.

כמו כן אני בחודש פיגור בכניסה לבית, והדבר גרם לי להוצאות מרובות ולבעיות עם השכנים מחמת האיחור בסיום העבודה כפי שהובטח ע"י התובע.

התובע לא עדכן אותנו במהלך העבודה על שינוי והוספה בתוכנית הבניה. ועל צפי בהארכת משך העבודה.

ההחלטה לקבל את התובע לעבודה התבססה בעיקר על הצעתו האטרקטיבית ועל סמך זה יצאנו לדרך, ולכן בשלב זה לא נשאר לי כסף נוסף לשלם לו והעבודה עדיין לא בוצעה בשלמותה.

אני תובע, שהתובע מר א', יסיים במהרה את כל העבודה שהתחייב עליה, לרבות פינוי הפסולת, גמר העבודה בתוספת הבניה, גמר העבודה במרפסת השכן שמתחתי, כפי שסוכם, ותיקון כל הליקויים עפ"י הדו"ח שבידי.

החלטה

א.      מברור ראשוני שערך בית הדין עם אנשי מקצוע מהימנים עלה, שעלות עבודה כזו לפי הצעת המחיר הזולה ביותר היא לא פחות ממאה אלף שקלים.

ב.     בנידון דידן – קבלן מבצע שבא בטענה שנתאנה במחיר הוי ספיקא דדינא ואין להוציא מן המוחזק וכפי שהביא בפתחי תשובה סי' רכז ס"ק כו בשם תשו' עמודי אור. ולכן אין לחייב את הקבלן להמשיך מכאן ולהבא בביצוע העבודות שנותרו (לרבות לקויי הבניה) כמו כן מאותו טעם אין לחייב את הנתבע להוסיף על שכרו של הקבלן.

ג.      במידה והצדדים יתרצו לסיים את העבודה שנשארה ולהשלימה, קרי, פינוי העצים ופסולת הבנין שנשארה והתקנת החלונות בדירה למטה כולל החזרת המצב של הדירה לקדמותו (תוספת לרווח הקיר שנוצר) תהיה עבודה זו לפי תשלום בנפרד כפי שיסכימו עליה הצדדים בניהם.

הרב אליהו גולדברג שליט"א         הרב מנחם קרויזר שליט"א         הרב מרדכי עזרן שליט"א

 אב"ד                                          דיין                                             דיין

תגיות