בס"ד


מס. סידורי:1161

התקנת חלק חילופי פגום

שם בית דין:נתיבות שלום בית שמש
דיינים:
הרב בן שמעון שלמה
הרב קרויזר מנחם
הרב פרשה רחמים
תקציר:
התובע מסר את רכבו למוסך של הנתבע לצורך תיקון הגיר הוחלף והתובע שלם על התיקון. לאחר שהתובע קבל את רכבו טען שהתיקון אינו מספק אותו והנתבע החזיר לו חלק מדמי התיקון ולא הצליח לאבחן את הבעיה. התובע לקח את רכבו למוסך אחר שם זוהתה הבעיה ותוקנה. התובע תובע את דמי התיקון המלאים ואת הגיר המקורי ובנוסף דמי שכירות רכב שנאלץ לשלם עקב העיכוב. הנתבע טוען שאמר לתובע להחזיר אליו את הרכב ואם צריך יחזיר את הגיר ליבואן כל עוד ישנה אחריות. הנתבע מודה שכך נאמר לו.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי התובע פטור מתשלום עבור התיקון וחייב בדמי הגיר שמנע את האפשרות מהנתבע להזדכות עליו. בית הדין את התביעה להחזר דמי שכירות הרכב.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ז' טבת תשע"ג

תיק מס': 141-11

פסק דין

בדין ודברים בין הצדדים: מר א' לבין מר ב'.

בעניין החזר תשלום בעבור תיקון רכב שלא תוקן.

תאור העובדות

הצדדים קיבלו קנין וחתמו על שטר בוררות.

התובע מר א' הכניס את רכבו לתיקון של החלפת גיר במוסך בבעלות הנתבע מר ב', סוכם בניהם שעלות התיקון הינה 6850 ₪. לאחר תיקון הרכב והחלפת הגיר החזיר הנתבע לתובע את רכבו לאחר שהתובע שילם לנתבע את כל סכום התיקון.

לאחר נסיעת מבחן הודיע התובע לנתבע כי אין התיקון לשביעות רצונו, וכי הוא דורש לתקן את הרכב לשביעות רצונו. בשלב זה החזיר הנתבע לתובע סך 3000 ₪ והשאיר בידו סך 3850 ₪ .

הרכב נלקח שוב ע"י הנתבע לבדיקה, ומשזה לא הצליח לאבחן את הבעיה, לקח התובע את רכבו למוסך אחר ששם אבחנו את הבעיה ואף תיקנו אותה לשביעות רצונו של התובע.

התובע הציג לביה"ד את מסמכי הבדיקה והתיקון שעשה במוסך האחר.

התובע דורש מהנתבע להחזיר לו את מלוא הסכום הנותר בסך 3850 ₪ משום שלמעשה הנתבע לא הועיל לו במאומה. ואף דורש להוסיף לו סך 2500 ₪ עבור דמי השכרת רכב שהוצרך להשכיר בעקבות התעכבות הנתבע. כמו כן דורש התובע מן הנתבע להמציא לו את הגיר המקורי של רכבו.

הנתבע  טוען כי אמר לתובע להחזיר את הרכב אליו בכדי שהוא יטפל בבעיה ואף אם צריך יחזיר את הגיר ליבואן ויוכל להזדכות עליו ואף לקבל את דמי העבודה שעבד, ובאם יפוג תוקף האחריות לא יוכל  להזדכות עליו, התובע הודה בנאמר.

הנתבע תובע שכר עבודתו ובנוסף לכך תובע את שכר עלות הגיר שנכון להיום אינו יכול עוד להזדכות עליו כאמור.

החלטה:

א.      על מר א' לשלם למר ב' סך נוסף של 210 ₪ .

ב.      מאחר והגיר המקורי נמצא ברשות מר ב' הרי שעליו להחזירו למר א' כמות שהוא.

ג.       התביעה אודות תשלום על השכרת רכב – נדחית.

נימוקים:

א.      תביעתו של מר ב' לקבל את שכרו על עבודתו נדחית מכיון שנתקבלה חוו"ד מקצועית שהגיר שהתקין מר ב' למר א' לא היה תקין, כך שנמצא שמר ב' למעשה לא עשה את הנדרש ממנו ובכגון דא אין לו שכר על עבודתו.

יחד עם זאת היות ומר ב' התרה במר א' שישיב לו את הגיר שהותקן על ידו כדי שיוכל להזדכות עליו – ומר א' הודה בכך ולא שעה לבקשותיו החוזרות ונשנות של ב', הרי שבזה הזיקו ולכן עליו לשלם לו על הנזק וההפסד שנגרמו לו. ומהיות ומר א' כבר שילם למר ב' סך של 3850 ₪ ומר ב' הוכיח שעלות הגיר היא 4060 ₪  לא נותר למר א' אלא להשלים את יתרת הסכום כפי שמופיע בהחלטת בית הדין.

ב.      אף על פי שבדרך כלל חלקי החילוף המקוריים נשארים אצל המוסכניק, מכל מקום רשאי הלקוח לבקש את חלקיו וכן מקובל. ומהיות והגיר המקורי קיים אצל מר ב' הרי שעליו להמציאו למר א'. 

ג.       טענתו של מר א' על כך שנגרם לו הפסד בכך שהיה צריך לשכור רכב במהלך התנהלותו הלא תקינה לפי דעתו של מר ב' נידחית מפני שהפסד זה הינו "גרמא" והדין הוא שפטור בכה"ג.

הרב שלמה בן שמעון שליט"א                            הרב מנחם קרויזר שליט"א                            הרב רחמים פרשה שליט"א

    אב"ד                                                              דיין                                                           דיין   

תגיות

אחריותו של הגורם לנזק - פטור בדיני אדם מקרים של עבודה פגומה - התקנת חלק חילופי פגום ליקויים - התקנת חלק חילופי פגום אי השבת מקח פגום - אי השבת חלק חילופי פגום שמנעה זיכוי של המתקין בנזיקין - הודאה שלא השיב חלק חילופי פגום למרות התראה שמונע הזדכות של המתקין בדיני עבודה - הודאה שלא השיב חלק חילופי פגום למרות התראה שמונע הזדכות של המתקין בדיני עבודה - לקוח רשאי לבקש את החלק המקורי כשזה הוחלף בחלק חילופי גרם להוצאות - עיכוב בתיקון רכב שגרם לדמי שכירות רכב חילופי