בס"ד


מס. סידורי:1158

השתתפות בעלויות קיר שיועיל לנתבע בעתיד

שם בית דין:נתיבות שלום בית שמש
דיינים:
הרב בן שמעון שלמה
הרב עזרן מרדכי
הרב גיאת אייל
תקציר:
עמותה א' בנתה קיר ממ"ק בשטח המשותף לעמותה ב'. עמותה א' תובעת חצי מדמי עלות הקיר מעמותה ב' כיוון שהוא ישמש גם אותה. בית הדין פסק שעמותה ב' חייבת להשתתף בהוצאה כיוון שראתה את התכניות המאלצות אותה לבנות קיר כזה ואף שלא החלו בביצוע התכנית אין זה פוטר אותם. למחרת שלחה עמותת ב' מכתב הבהרה בו היא טוענת שהתכניות כלל לא אושרו וכי הם אינם יודעים אם הקיר יועיל להם בכלל וכי הם אינם צריכים את הקיר על מנת לבצע את התכנית עבור הקומות העליונות יותר. עמותה א' טוענת כי שינוי התכניות ובנית קיר ממ"ק כפול תגרום עלויות גבוהות יותר וכי מעשי עמותה ב' סותרים את דבריה.
פסק הדין:
בית הדין שב ונתן תוקף לפסקו הקודם על פיו חייבת עמותה ב' לשלם חצי מדמי עלות הקיר כיוון שמעשיה מוכיחים שהיא מתכננת לפעול באופן שמנצל את קיומו.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך:

תיק מס': 113-01

פסק הדין

באו לפנינו מר כ' מעמותה א', ומר ל' מעמותה ב' לברור חובת השתתפות בהוצאות עלות קיר ממ"ק בשטח המשותף שביניהם.

הצדדים קיבלו קנין וחתמו על שטר בוררות.

לאחר שמיעת הצדדים הוחלט, כי על הנתבעים [עמותה ב'] לשלם תוך שלושים יום מחצית מעלות קיר המק"ק.

הנימוקים לפסק הדין היו, שהיות והנתבעים ראו את התוכניות, בהן משורטטות חמש קומות [מפלס 1- ועוד ארבע קומות] והם הסכימו על כך, החלטתם שלא לבנות לעת עתה מפלס 1- איננו פוטר אותם מלשלם עבור קיר הממ"ק המשותף.

למחרת הדיון, הגיע אל בית הדין מכתב הבהרה מעמותה ב' [הנתבעים] בו הם מבקשים להבהיר שתי נקודות:

1.      "כרגע אין חלל כלל, אלא חול ואדמה ונמצאים אנו כרגע במיפלס אפס וכו' אין לנו כרגע ידיעה ברורה מה מקום החפירה המתאים לנו ביותר, האם החפירה בכלל תהיה נושקת לממ"ק כמו כן עדיין לא אושרו סופית תוכניות אלו על ידינו ואין דברים ברורים לגבי סקיצה זו".

2.        "בלי הקירות של עמותה א' במינוס אחד, אנו יכולים לבנות מקומת קרקע ולמעלה ואי"צ את הקירות שלה כלל, כמו כל קומה שנבנית בלי הכרח של קומה מתחת למפלס וכו' ולהוי ידוע שהיסודות והחפירות שולמו כבר על ידינו".

על דבריהם [שהועברו לתובע] התקבלה תגובת התובע, ותוכן דבריו:

1.          אם כל עמותה תבנה ממ"ק משלה העלויות יהיו גבוהות יותר לכל צד.

2.          מדוע עמותה ב' חופרת למפלס 1- אם אין בכוונתם לעשות קומת מרתף.

3.          כל שינוי מהתוכניות יגרמו להם הוצאות גדולות ומכופלות.

 

בית הדין נתן את דעתו שוב בדין ודברים שבין הצדדים ומסקנתו כדלהלן:

בית הדין אינו מקבל את טענות הנתבעים, שהתוכניות טרם אושרו על ידיהם וכי "אין דברים ברורים לגבי סקיצה זו". לא יעלה על הדעת, שהנתבעים ישתתפו בחפירות ויסודות על סמך תוכניות שטרם אושרו על ידיהם. לפני שאדם ניגש לביצוע, חייבת להיות תוכנית עבודה ברורה. כך שהרושם עולה, כי עמותה ב' אימצו את התוכניות האלו, אך דא עקא, לעת עתה אין באפשרותם לממן את עלויות הבנייה, כפי התוכניות המוצעות.

אילו עמותה ב' היו חוזרים בהם לגמרי מהרצון לממש את האפשרות של קומת מרתף [קומה 1-], יתכן והיה מקום לדון אם אכן הם חייבים בהוצאות קיר הממ"ק. אך היות ועמותה ב' כן שומרים לעצמם את האפשרות לקומת מרתף עתידית, ואשר על כן, מוכנים הם לחפור שטח שיאפשר להם בעתיד אפשרות גישה לקומת המרתף. אי לכך, נראה, כי כחלק מהכנת קומת המרתף לשימוש עתידי [שמעשיהם מוכיחים כי הם חפצים בקיומה של אופציה זו וגם בבית הדין הם הודו שיתכן ויעשו שימוש עתידי בקומת המרתף] - ישנו צורך לממ"ק.

מסתבר, כי כל עוד עמותה ב' אינם מצהירים בצורה ברורה והחלטית, כי אין בכוונתם לבנות קומת מרתף [גם בעתיד] הרי שהם חייבים במחצית מסך ההוצאות בגין קיר הממ"ק המשותף.

באם עמותה ב' יצהירו בפני בית הדין, כי אין בכוונתם לעשות שימוש עתידי בקומת המרתף וכי לא נעשתה ולא תיעשה מצידם שום פעולה של הכנת אופציה שכזו, כי אז בית הדין ישקול שוב את החלטתו בגין חובת השתתפותם של עמותה ב' בהשתתפות הוצאות קיר הממ"ק המשותף.

לעת עתה, חייבים הנתבעים לשלם לתובע סך 24,000 ₪ [מחצית מסך עלות קיר הממ"ק המשותף] תוך שלושים יום מזמן קבלת פסק הדין.

הרב שלמה בן שמעון                                    הרב מרדכי עזרן                                    הרב אייל גיאת

  אב"ד                                                        דיין                                                     דיין

תגיות