בס"ד


מס. סידורי:1157

אחריות על נזילות בבנית מרפסת

שם בית דין:נתיבות שלום בית שמש
דיינים:
הרב קרויזר מנחם
הרב גיאת אייל
הרב עזרן מרדכי
תקציר:
הנתבע בנה מרפסת לתובע וקבל עליו אחריות למשך שנה. בחורף התגלו נזילות שגרמו נזקים. הנתבע טרם הצליח לתקנם. התובע תובע תיקון הנזילות והנזקים והארכת האחריות לחורף נוסף. הנתבע מודה בעובדות.
פסק הדין:
בית הדין נתן תוקף להסכמת הנתבע לתקן את הליקויים ולהאריך את האחריות.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך:

תיק מס': 119-02

פסק דין

בדין ודברים שבין התובע: מר א' הי"ו, לבין הנתבע: מר ב' הי"ו.

בענין תיקון ליקויי בניה.

תאור העובדות

הצדדים קיבלו קנין וחתמו על שטר בוררות.

התובע הזמין את הנתבע לבצע עבורו תוספת בניה של סגירת מרפסת, העבודה בוצעה לשביעות רצונו של התובע, ואף ניתנה אחריות ע"י הנתבע לתקינות העבודה למשך שנה.

במהלך חודשי חורף תשעב' התגלו נזילות ובעיות איטום, התובע פנה לנתבע לסדר את הליקויים והנתבע הסכין לכך אלא שעד עתה לא עלה בידו לתקנם.

הנתבע מסכים ומאשר את כל עובדות  המקרה ואף מקבל אחריות מלאה על עבודתו.

התובע תובע שהנתבע יסדר את בעיות האיטום, וכן יתקן את הליקויים שנוצרו בקירות הבית מחמת הנזילות, כמו כן מבקש התובע להאריך את תקופת האחריות עד לסוף חורף תשעג'.

פסק הדין

לשבחו של הנתבע יאמר כי הוא קיבל על עצמו אחריות מלאה לתיקון כל הנזקים לשביעות רצונו של התובע עפ"י תביעותיו.

א.      סידור בעיות האיטום עד ר"ח ניסן תשעב'.

ב.      תיקון הליקויים בקירות הבית עד ל ר"ח סיון תשעב'.

ג.      הנתבע יעביר לידי התובע כתב אחריות מעודכן עד לר"ח אייר תשעג'.

         הרב מנחם קרוייזר שליט"א          הרב אייל גיאת שליט"א          הרב מרדכי עזרן שליט"א      

            אב"ד                                         דיין                                        דיין

תגיות

נושאים