בס"ד


מס. סידורי:1154

טענות על אונאה בעבודות בניה

שם בית דין:נתיבות שלום בית שמש
דיינים:
הרב שרבאני יצחק חיים
הרב קרויזר מנחם
הרב עזרן מרדכי
תקציר:
מר א' החל בביצוע עבודות בניה אצל מר ב'. מר א' טוען שנתאנה בעבודת הבניה ודורש שכר מלא עבור כל העבודה ובתמורה ישלים את העבודה. מר ב' טוען שמר א' אינו מקצועי על פי חוות דעת שקבל על איכות העבודה שבוצעה. כמו כן טוען מר ב' שנגרמו נזקים לדירה ונזקים לשכנים עקב חוסר המקצועיות. מר ב' תובע גם פיצויים על איחור בסיום העבודה. בית הדין מינה שמאי מטעמו לבדוק את איכות הבניה וערכה.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי כיוון שעל פי חוות דעת השמאי עלות העבודה כולה גבוה מכפי שסוכם וכיוון שערך העבודה שנעשתה עד כה שווה לסכום ששולם עד כה חזר בית הדין ונתן תוקף לפסק דינו הקודם ופסק כי מר א' פטור מלהמשיך בעבודה ומר ב' פטור מתשלום נוסף לא'. בנוסף פסק בית הדין כי על מר ב' להשיב את כלי העבודה של מר א' כולל אלו שנרכשו במהלך הבניה מכספי הבניה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך:

תיק מס' : 115-01

פסק דין

בדין ודברים בין הצדדים: מר א', ובין מר ב'.

בענין תביעות הדדיות בעבודות בניה ושיפוץ.

תאור העובדות

הצדדים קיבלו קנין וחתמו על שטר בוררות.

פסק הדין מתבסס על פרוטוקולים קודמים מהתביעה הקודמת בין הצדדים מתיק 114-01.

בית הדין שמע בסבלנות ובקשב רב את טענות הצדדים:

מר א' טוען שנתאנה בעבודת הבניה ולכן תובע ממר ב' לשלם לו את הערך הריאלי של העבודה בשלמותה, והוא מוכן להשלים את ביצוע העבודה עד סיומה. כמו כן מסר מר א' את גרסתו לטענות ליקויי הבניה הנזכרים לקמן.

מר ב' טוען כי מר א' הונה אותו באומרו שהוא אומן ובחוות דעת שקיבל מכמה קבלנים נאמר לו שהעבודה שבוצעה אינה מקצועית.

כמו כן תובע מר ב' את מר א' בעבור נזקים שנגרמו לו מחמת בניה רשלנית עפ"י דו"ח ליקויים מפורט שהוגש לבית הדין וכן תביעת נזיקין נוספת בגין גרימת נזק לרכוש השכנים בבנין של ב' כתוצאה מעבודה רשלנית ושיקול דעת לא מקצועי של מר א'.

כמו כן תובע מר ב' שכר חודש וחצי פיגור בכניסה לבית, ועוד חודש וחצי פיגור של שימוש בחדר העבודה המיועד.

בדיון שהתקיים בין הצדדים בתאריך ט' בשבט תשעב' סוכם בין הצדדים כי בית הדין ימנה קבלן שמאי מטעמו שיבחן את עלות ואיכות הבניה עפ"י דרישות שיקבע בית הדין, ועפ"י חוות דעתו יכריע בית דין. כמו כן בית הדין הורה למר ב' להחזיר לאלתר את כל כלי העבודה למר א' לרבות כלי העבודה שנרכשו במהלך העבודה מכספי הבניה.

החלטה

א.      כפי שנכתב כבר בפסק הדין הקודם העלות הכוללת של בניה בסדר גודל כזה גבוהה יותר ממה שסוכם מלכתחילה בין הצדדים.

ב.      כפי שהתברר מבדיקה מדוקדקת בשטח על ידי שמאי בית הדין נכון למצב הבניה היום שווי העבודה תואם לגובה התשלום עד כה.

ג.     בית הדין קיבל את חוות דעת השמאי, ואף לא נמנע מלהתייעץ עם עוד מספר אנשי מקצוע בכדי לברר היטב את אמיתות הדברים, ולאחר בירור מעמיק ובהתייעצות הדיינים בהרכב מורחב הוחלט כדלקמן:

ד.      פסק בית הדין מתאריך ב' בשבט תשעב שהתבסס ע"ד הפתחי תשובה סי' רכז ס"ק כו בשם תשו' "עמודי אור" בתוקפו עומד ולכן, אין מר א' חייב להמשיך ולעבוד ו/או לתקן כל עבודה שהיא בביתו של מר ב', מאידך אין מר ב' חייב לשלם תשלום נוסף למר א'.

ה.      על מר ב' להחזיר למר א' את המכונה לחיתוך קרמיקה, וכן את שאר הכלים שנמצאים עדיין בדירתו, לאלתר.

הרב יצחק חיים שרבאני שליט"א   הרב מנחם קרויזר שליט"א     הרב מרדכי עזרן שליט"א        

   אב"ד                                       דיין                                      דיין        

תגיות