בס"ד


מס. סידורי:1133

על פסק 1132

שם בית דין:נתיבות שלום בית שמש
דיינים:
הרב שרבאני יצחק חיים
הרב קרויזר מנחם
הרב פרשה רחמים
תקציר:
בפסק הדין שקדם לדיון זה פטר בית הדין את הנתבעים מהוצאות חיפוש הניקוז שערך התובע בניגוד לדעתם של הנתבעים ופסק כי על התובע לאפשר לנתבעים לחפש את בור הניקוז שנמצא ברשותו לטענתם על חשבון התובע מבלי לדרוש מהנתבעים להשליש את סכום הבדיקה, ובאם לא ימצא הבור תושת ההוצאה על הנתבעים. בית הדין נתן ארכה לצדדים להבאת ראיות ביחס לטענות אודות חריגה בבניית מחסני התובע. התובע בקש לערער על פסק הדין ולפטור אותו מהחיפוש החוזר.
פסק הדין:
בית הדין דחה את ערעור התובע וחייב בדיקה שתיערך על חשבונו אא"כ לא ימצא הבור, באם לא ימצא הבור יחויב ועד הבית בדמי הבדיקה. בהסכמת הנתבעים החליט בית הדין כי סכום הבדיקה יושלש ונקבע מתווה פשרה במידה וימצא בור הניקוז. בית הדין קבע כי על התובע יהיה לשלם דמי שכירות עבור חריגת הבנייה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך:

פסק זה ניתן בהמשך לפסק קודם בנידון, לפסק הקודם לחץ כאן.

תיק מספר: 0107/11

המשך פסק דין

בענין תביעות הדדיות בשימוש במחסני החניון.

בהמשך להחלטת בית הדין מתאריך טז טבת תשעב בה דחה בית הדין את תביעתו של התובע בעניין החזר תשלום בעבור ההוצאות שהוציא לחיפוש בור הניקוז משום שעשה זאת על דעת עצמו וללא כל תיאום עם ועד הבית. בית הדין אף חייב את התובע לאפשר לנתבעים לבדוק אם אכן קיים בור ניקוז כזה בשטחו כאשר הוצאות החיפוש יהיו עליו, אלא שאם לא ימצא בור הניקוז בשטחו ישלמו הנתבעים לתובע את סך הוצאות הבדיקה והחזרת המצב לקדמותו.

בעניין חריגת הבניה, בית הדין הורה לצדדים להמציא הוכחות לטענותיהם עד לשבועיים מיום מתן פסק הדין.

אף שידוע לצדדים כי עפ"י תקנון ביה"ד בשטר הבוררות עליו חתמו הצדדים, אין ביה"ד חייב לנמק את החלטתו וכי אין כל זכות ערעור על פסק הדין, אעפ"כ נהג ביה"ד לפנים משורת הדין עם הצדדים ובדק בסבלנות ובעיון רב את השגותיהם על פסק הדין, ואף הגדיל לעשות והגיע לשטח עם כל צד בנפרד בכדי לעמוד מקרוב על כל הפרטים והדקדוקים שהועלו בטענות הצדדים.

ביה"ד התרשם כי אין לאף אחד מהצדדים ראיה מוכחת מעבר לכל ספק, וכל הראיות שהוצגו בפני ביה"ד מסתמכות על אומדנא, אי לכך נמצא כי הדרך היחידה לבדוק ולאשש את טענות הצדדים, היא לערוך בדיקה מדוקדקת בשטח המחסן של התובע.

בשלב זה היו בידי בית הדין את כל הנתונים לקבלת החלטה סופית בכל העניינים בתיק, אלא שהתובע ביקש לזמן דיון נוסף ולהסתייע בטוען רבני מטעמו, ביה"ד (בסבלנות רבה), החליט לאפשר לתובע לקיים דיון נוסף אשר בו השמיעו הוא ופרקליטו את כל אשר על ליבם, וביה"ד שמע בקשב רב את טיעוניהם.

ביה"ד זימן את המוכר למסור עדות בפני ביה"ד על השתלשלות העניינים בהיותו בעל הנכס, המוכר מסר את עדותו.

החלטה

א.  בעניין פתיחת בור הניקוז: פסק הדין מתאריך ט"ז טבת תשע"ב עומד בתוקפו ללא שינוי ולכן על התובע יהיה לאפשר לועד הבית לבדוק את המצאות הניקוז בשטחו ואף ישא בהוצאות הבדיקה. במידה ובור הניקוז לא ימצא בשטחו של התובע על ועד הבית יהיה לשלם לו את הוצאות הבדיקה והחזרת המצב לקדמותו.

ב.  היות והתובעים נעתרו לבקשת בית הדין להפקיד צ'ק בטחון בבית הדין על מנת לבטח את התובע על הוצאותיו – על התובעים יהיה להפקיד צ'ק בטחון זה לפני שהתובע יחל בעבודות החיפוש בשטחו בהתאם למפורט באות א.

ג.  באם ימצא בור הניקוז בשטחו של התובע - ביה"ד קיבל את הצעת חברי ועד הבית לפשרה בעניין פתרון בעיית הניקוז, לאמר: התובע ימשיך את תעלת הניקוז שכבר פתח ויחברנה לבור הניקוז שבשטחו, התובע יקבל על עצמו אחריות מלאה לכל ההשלכות והנזקים אם יגרמו מבור ניקוז חלופי זה, כמו כן התובע ישאיר אפשרות לפתוח את בור הניקוז המרכזי שבשטחו. בהוצאות על הנ"ל ישא התובע.

ד.  בנוגע לחריגת הבניה: על התובע לשלם לועד הבית דמי שכירות בסך של 100 ₪ לחודש החל מחודש כסלו תשע"ג והלאה.

הרב יצחק חיים שרבאני שליט"א    הרב מנחם קרויזר שליט"א       הרב רחמים פרשה שליט"א      

   אב"ד                                          דיין                                           דיין