בס"ד


מס. סידורי:107

שכן תובע משכיר בגלל רעש של השוכר

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אילוז שלום
הרב אליהו אהרון
תקציר:
תביעת השכן את המשכיר בגלל רעש של השוכר.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי על הנתבע להוכיח כי מידת הרעש בלתי נסבלת ואז להפנות את התביעה כנגד השוכר. בית הדין פנה לנתבע בבקשה שינסה לדאוג להפחתת הרעש.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ד' תשרי תשנ"ח

תשנ"ח/3

התובע: א', שכן.

הנתבע: ב', משכיר דירה.

בנושא: השכרת דירתו של ב' למשפחת עולים.

טענות הצדדים:

התובע: בבנין שאני גר, מעלי ישנה דירתו של ב' שהשכירה למשפחה שיש להם בן בחור, הוא מרעיש בכל מיני שעות ביום ובלילה וזה מפריע לי מאד. וכן בשבת הוא נוסע ברכב מהחניה. דיברתי עם ההורים שלו והם אמרו שלא יהיה עוד רעש, וכן לאחר שהתלוננתי במשטרה זה עזר לפרק זמן מסויים, אני דורש מב' שיוציא אותם מהדירה אחרת אאלץ לעזוב את המקום.

הנתבע: יש לתובע אזנים מפותחות הוא עבר כמה דירות מחמת רעש, הרעש שבחור זה עושה הוא רעש טבעי ולא מוגזם, הבחור קם לשמירה בלילה.

ע"כ עיקר הטענות.

בירור הדין

בנידון שלפנינו עלינו לברר שתי נקודות:

א. האם זה מוצדק בכלל לראות בב' את הבעל דין הלא הוא לא מרעיש באופן אישי אלא הדיירים.

ב. אם בכלל רעש כזה כפי שמתואר בטענות מהוה עילה לדרישה להפסקתו.

משכיר שעושה רעש

א. בהלכות נזקי שכנים מובא בבאר-היטב חו"מ סי' קנ"ו ס"ק ה' באם אדם השכיר את ביתו לשכן רע או עובד כוכבים, השכנים יכולים לעכב עליו, בנידון שלפנינו אילו התובע היה טוען נגד המשכיר שהשכיר לאדם רע היה מקום לתבוע את ב', אולם טענה שכזאת לא נשמעה, וכל טענתו היא שהשכן מרעיש יותר מהמקובל לפי טענתו, בפשטות אין מקום להפנות טיעון זה נגד המשכיר אלא צריכים לפנות ישירות לשוכר.

רעש לשכנים מתוך ביתו

ב. ביחס לעצם הטענה בזה חז"ל אמרו במסכת ב"ב ועוד וכן נפסק בשו"ע חו"מ סי' קנ"ה, שאדם צריך להקפיד שביתו לא יביא נזק לשכנו וחז"ל קבעו לגבי דברים רבים את שיעורי ההרחקה. אמנם אודות עשית רעש בתוך ביתו מובא בשו"ע חו"מ סי' קנ"ו סע' ב' שלדעת המחבר רק באם החזיק כבר אינו יכול לטעון שהרעש מפריע לי, ולפי הסבר הסמ"ע שם ס"ק י"א דלא צריך שלש שנים אלא אפילו זמן מה ושתק מועילה ההשלמה, לכן לפי שיטת הרמב"ם והמחבר יכול למחות, ולשיטת הרמ"א יכול לעשות בביתו רעש אפילו לכתחילה ואין השכנים יכולים למחות. אולם זה מוגבל באם הוא אדם חולה וזה מזיק לו אינו רשאי להרעיש ויכול השכן למחות. אמנם אין כל אדם נאמן לומר על עצמו שאינו יכול לסבול, אלא אם כן זה יקבע ע"י בקיאים או ע"י בית הדין, עי' ערוך-השלחן חו"מ סי' קנ"ה סעי' ל"ג בסופו.

ולכן בנידון שבפנינו על התובע להוכיח ע"י קביעת רופא אוזן שרעש כזה שמושמע מדירה שלמעלה מזיק לו מבחינה בריאותית, כי לפי טענת ב' אין כאן חריגה מהמקובל, אלא זה רעש טבעי כמו שכל אדם עושה בביתו.

לסיכום: על א' להוכיח שזהו רעש בלתי נסבל ואזי להפנות את התביעה נגד השכן. בכל זאת בית הדין פונה לנתבע ומבקש ממנו שיפעיל את השפעתו על השכן, או לחילופין ישלח אותו לבית הדין, ובית הדין ידבר איתו להקטין עד כמה שאפשר את עצמת הרעש.

בית הדין מקוה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

  הרב דוב ליאור                                 הרב שלום אילוז                              הרב אהרון אליהו

תגיות