בס"ד


מס. סידורי:1007

החזר שכר עו"ד

שם בית דין:נתיבות המשפט
דיינים:
הרב אהרון רון אל
הרב אבירם ערן
הרב אמיתי רפאל
תקציר:
התובע קנה דירה בעזרת הנתבע (עו"ד). התובע טוען שהנתבע לא עיכב כספי נאמנות למרות טענותיו וכן דורש החזר שכר טרחה כיוון שהנתבע התייחס אליו לא יפה. הנתבע טוען שלא היה רשאי לעכב את כספי הנאמנות במצב הנידון וכי התייחס לתובע כראוי.
פסק הדין:
בית הדין דחה את התביעה כיוון שהנתבע נהג על פי החוזה וכן כיוון שלא מצא פסול בהתנהלותו.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ו' אדר ב תשע"ו

תמצית פרוטוקול

התובע: עשיתי אצל העו"ד חוזה מכר עם מוכר הדירה, לטענתו היו בעיות עם העברת הזכויות, והיו עוד בעיות עם המוכר, חוב עבור נזילה בבית מעל 1000 ₪ שצריך המוכר לשלם, חובות ארנונה של השוכרים הקודמים, החלפת דוד וקולט 1200 ₪ היה טעות במקח, המוכר לא רצה לבוא לדין תורה, ביקשתי מהעו"ד לעכב את כספי הנאמנות עבור החובות ב7/15 הוא לא הסכים ו"זרק" אותי מהמשרד.

קבלתי שכירות על הדירה מ3/15 עד 7/15 בחודש ה-7 קיבלתי מפתחות, מתוך הסכום שהיה בנאמנות קוזז עבורי 11,400 ₪ בהסכמת המוכר. דורש את הכספים האלו, ובנוסף החזר שכר טרחת עו"ד לאחר שהתייחס אלי לא יפה ולא עדכן אותי על בעיות של היתרי בניה בדירה שקניתי.

הנתבע: לאורך כל העסקה עשינו הרבה פגישות, גיליתי סובלנות, ועזרתי להם לפתור בעיות שנוצרו, תפקידי לבצע את ההסכם לגבי מיסים ששולמו, יעוץ, משכנתא, והעברת זכויות. יש סעיף של קיזוז כספי הנאמנות על החשבון ולבקשת הצדדים, אני לא יכול להיות שופט ביניהם. העברתי את הכסף כפי שמצוין בחוזה היום אין לי כספים של המוכר בנאמנות.

לגבי טענותיו כלפי דמי הטרחה, עשיתי לו מעל ומעבר, אני לא אמור לעדכן אותו על הבעיות של הדירה המחולקת זה קשור אליו.

פסק דין

בדין ודברים שבין התובע

לבין הנתבע

לאחר חתימה על שטר בוררות ושמיעת טענות ומענות הצדדים וקריאת המסמכים הרלוונטיים להלן החלטת ביה"ד:

א.  חובת העו"ד לעכב או לקזז את כספי נאמנות היא עד למסירת החזקה בדירה (ע"פ החוזה בתאריך 3/15) ובקשת עיכוב כספים מותנית בהוכחת החוב המוטל על מי מהצדדים בהתאם לתנאי החוזה.

ב.  ולכן אין ביה"ד יכול לכפות או לחייב למפרע את הנתבע על אי עיכוב כספים על סמך טענות ומענות בדבר טיב ותיקון הדירה או חובות השוכרים המוטלים על הדירה בתקופה שלאחר קבלת החזקה, היות ובזמן העברת יתר כספי הנאמנות למוכר, לא היה לתובע בירור כדין לגבי חובות מצד המוכר בכפוף לתנאי המכר, כאמור.

ג.  כך גם לגבי דמי הטרחה ביה"ד אינו רואה התנהלות חריגה בתפקידו.

ד.  מכל האמור תביעותיו של התובע נדחו.

ה.  מצ"ב תמצית פרוטוקול.

באנו על החתום

(-) הרב רון אל אהרון, אב"ד          (-) הרב ערן אבירם, דיין                (-) הרב רפאל אמיתי, דיין

תגיות